Published On: abril 2nd, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures tributàries, amb efectes des del 2 d’abril, que la passem a exposar per la seva importància de cara als terminis tributaris, recursos o reclamacions davant d’Hisenda i ajornament de deutes.

En aquest sentit, s’han reforçat algunes de les mesures adoptades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, a més d’estendre’s la seva durada fins un mes després del final de l’estat d’alarma.

MESURES TRIBUTÀRIES

1. Suspensió temporal de determinades liquidacions a les comercialitzadores d’electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització 

Queden eximides les comercialitzadores d’electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització de la liquidació de l’IVA, de l’impost especial de l’electricitat, en el seu cas, i de l’impost especial d’hidrocarburs, també en el seu cas, corresponents a les factures el pagament de les quals hagi estat suspès en virtut de sostenir l’activitat econòmica, flexibilitzant el subministrament, fins que el consumidor les hagi abonat de manera completa, o hagin transcorregut 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

2. Flexibilització de l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres per a PIMES i autònoms

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des del 2 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros i l’import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros.

No resulta aplicable l’anterior a les quotes de l’IVA que es liquidin conforme al que s’estableix en l’art. 167. Dos, segon paràgraf de la LIVA (en les importacions de béns l’impost es liquidarà en la forma prevista per la legislació duanera per als drets aranzelaris. La recaptació i ingrés de les quotes de l’impost a la importació s’efectuarà en la forma que es determini reglamentàriament, on es podran establir els requisits exigibles als subjectes passius, perquè puguin incloure aquestes quotes en la declaració-liquidació corresponent al període en què rebin el document en el qual consti la liquidació practicada per l’Administració).

Sol·licitud de l’ajornament i concessió:

  • Se sol·licitarà en la declaració duanera.
  • La seva concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d’acord amb l’art. 102 del Reglament pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió.

Garantia

La garantia aportada per a l’obtenció de l’aixecament de la mercaderia serà vàlida per a l’obtenció de l’ajornament, i queda afecte al pagament del deute duaner i tributari corresponent fins al compliment íntegre per l’obligat de l’ajornament concedit, sense perjudici del que es preveu en l’apartat 3 de l’article 112.3 del Reglament pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió.

Requisit necessari per a la concessió de l’ajornament:

  • Destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Condicions d’ajornament:

  • Termini: 6 mesos des de la finalització del termini d’ingrés que correspongui conforme al que es preveu en l’article 108 del Reglament pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió.
  • No meritació d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

III. Extensió de l’àmbit d’aplicació de les mesures de suspensió de terminis en l’àmbit tributari a les comunitats autònomes i entitats locals

S’assenyala que el que s’estableix en l’article 33 del RDL 8/2020 (suspensió de terminis en l’àmbit tributari) és aplicable a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que s’estableix en la Llei General Tributària i els seus reglaments desenvolupats i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals, aplicable també, en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El que acabem d’exposar serà aplicable als procediments que la tramitació s’hagués iniciat amb anterioritat al 18 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RDL 8/2020).

Hem de recordar que les principals mesures de l’article 33 del RDL 8/2020 són:

1. Suspensió del còmput del termini de durada dels procediments tramitats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.

2. Suspensió del còmput dels terminis de caducitat i dels terminis de prescripció de l’article 66 de la Llei General Tributària, des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.

3. Ampliació fins al 30 d’abril de 2020 de determinats terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estaven conclosos a aquesta data.

4. En el si del procediment de constrenyiment, no execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des del 18 de març fins al dia 30 d’abril de 2020.

5. Ampliació fins al 20 de maig de 2020 o, si fos posterior, fins a la data atorgada per la norma general, de determinats terminis que s’obrin a partir del 18 de març de 2020.

6. Inici l’1 de maig de 2020 del termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives, o bé inici des de la data determinada per la norma general si la notificació de l’acte a recórrer s’hagués produït amb posterioritat al 30 d’abril de 2020.

4. Ampliació del termini per interposar recursos de reposició o reclamacions administratives

En l’àmbit tributari, des del 14 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020, el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions administratives -que es regeixin per la Llei General Tributària i els seus reglaments de desenvolupament o que es regulin en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals- començarà a comptar-se des del 30 d’abril de 2020 i s’aplicarà:

  • Tant en els casos que s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar des de l’endemà a la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020.
  • Com en els supòsits on no s’hagués notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.

5. Regulació d’ampliacions de terminis per determinats procediments

A l’efecte de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans economicoadministratius, no computa el període comprès des del 14 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.

  • Queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària des del 14 de març de 2020, fins al 30 d’abril de 2020.
  • L’anterior resulta d’aplicació als procediments, actuacions i tràmits que es regeixin pel que s’estableix tant en l’àmbit estatal, autonòmic i local.
  • Es reconeix de manera expressa que les ampliacions de terminis per al pagament dels deutes tributaris recollits en el citat article 33 del RDL 8/2020, s’apliquen als altres deutes de naturalesa pública.

6. Puntualitzacions en l’exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’AJD a les escriptures de formalització de novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris

En relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), amb efectes des del 18 de març de 2020, puntualitza que estan exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara del RDL 8/2020, i ara es matisa que han de tenir el seu fonament en els supòsits referents a la moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual, regulats en els articles 7 a 16 del RDL 8/2020.

Leave A Comment