Published On: febrero 15th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Com ja els informàrem en el seu moment, una de les modificacions més imports en l’àmbit laboral amb efectes de l’1 de gener de 2019, que s’inclouen en el Reial decret llei 28/2018 ha estat la derogació expressa dels incentius a la contractació i bonificacions vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%.

En concret, han quedat derogats:

1. El contracte indefinit de suport a emprenedors

Aquest contracte, que podien signar les empreses de menys de 50 empleats, tenia un període de prova d’un any i donava dret a bonificacions durant tres anys i a deduccions en l’impost sobre societats. En tot cas:

  • Els contractes anteriors a 2019 són vàlids i es continuaran regint per la normativa aplicable en el moment de la seva signatura. Per tant, si venia aplicant bonificacions per aquest contracte, podrà continuar fent-ho fins que les esgoti. A més, si no ha passat un any des de la seva signatura, podrà rescindir el contracte per no superació del període de prova, encara que aquesta extinció es produeixi en 2019.
  • La norma indica expressament que també són vàlids els contractes signats entre el 15 d’octubre (data en què les estadístiques van situar l’atur per sota del 15%) i el 31 de desembre de 2018. Segons la normativa que ho regulava, aquest contracte només es podia signar mentre l’atur fos inferior al 15%. Per això, després del 15 d’octubre no se sabia amb seguretat si el contracte encara es podia signar o no, qüestió que ara ja ha quedat aclarida.

2. Contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys

Fins al 31 de desembre de 2018, el contracte en pràctiques donava lloc a una bonificació del 50% de la quota empresarial per contingències comunes.

3. Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa

Aquest contracte s’havia de signar amb aturats menors de 30 anys i tenia una bonificació del 100% en la quota per contingències comunes durant un any (del 75% en empreses de 250 o més empleats).

4. La contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms

Les empreses amb nou treballadors o menys podien signar contractes fixos amb aturats menors de 30 anys i aplicar una bonificació del 100% en la quota per contingències comunes durant un any.

5. Els incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove

Els autònoms menors de 30 anys i sense treballadors tenien dret a una reducció del 100% de les quotes empresarials durant 12 mesos en contractar per primera vegada, de forma indefinida, a aturats de 45 o més anys.

6. El contracte a la primera ocupació jove

També s’ha derogat el contracte temporal que es podia signar amb aturats menors de 30 anys sense experiència laboral, que donava dret a una bonificació si es transformava en indefinit.

7. Els incentius als contractes en pràctiques

També s’ha derogat.

8. L’ajuda d’acompanyament de 430 euros destinada a joves de Garantia Juvenil sense estudis que formalitzin un contracte de formació

També s’ha derogat.

Quins incentius continuen vigents per a 2019?

1. Joves menors de 30 anys

El contracte per a la formació i l’aprenentatge es converteix en l’única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves desocupats inscrits en l’oficina d’ocupació. Les empreses que formalitzin contractes sota aquesta modalitat es beneficiaran d’una bonificació del 100% de les assegurances socials (si és una empresa amb més de 250 treballadors la bonificació serà del 75%). Rebran una bonificació addicional de 60 i 80 euros en concepte de tutorització del treballador. Durant 3 anys com a màxim.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge està destinat a joves menors de 25 anys. Aquest contracte es formalitza a jornada completa, el 75% del total de la jornada serà per a treballar i el 25% per a formar-se (durant el segon i tercer any de pròrroga del total de la jornada el 85% serà per a treballar i el 15% de formació). La formació associada a aquests contractes és oficial i està 100% bonificada. Proporcionar formació al treballador sobre la seva professió és una obligació.

Aquest tipus de contracte no exigeix manteniment del nivell de plantilla o del treballador. El salari que perceben aquests treballadors serà l’establert en el conveni col·lectiu d’aplicació o el 75% del SMI en defecte d’això.

2. Conversió de contractes en indefinits

  • Empreses de menys de 50 treballadors: conversió de contractes en pràctiques, de relleu i substitució per jubilació en indefinits, bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 € o, si es dóna el cas de 700 €. Durant tres anys.
  • Conversió de contractes per a la formació i l’aprenentatge en indefinits, bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 1.500 € o, si es dóna el cas de 1.800 €. Durant tres anys.

3. Persones amb discapacitat

Existeixen nombroses bonificacions actives per a contractar persones amb discapacitat reconeguda. Aquestes bonificacions, en funció del seu perfil i tipus de contracte, són:

  • Contracte indefinit o conversió a indefinit per a menors de 45 anys: bonificació anual de 4.500 € o, si és dona el cas, 5.350 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 5.100 € € o, si es dóna el cas, 5.950 €. Durant la vigència del contracte.
  • Contracte indefinit o conversió a indefinit per a majors de 45 anys: bonificació anual de 700 € o, si té una discapacitat severa, 6.300 €. Durant tota la vigència.
  • Contracte temporal de foment de l’ocupació per a menors de 45 anys: bonificació anual de 3.500 o, si es dóna el cas, 4.100 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 4.100 € o, si es dóna el cas, 700 €. Durant tota la vigència del contracte.
  • Contracte temporal de foment de l’ocupació per a més grans de 45 anys: bonificació anual de 100 € o, si es dóna el cas, 4.700 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 4.700 € o, si és amb discapacitat severa 5.300 €. Durant tota la vigència del contracte.

A més, existeixen bonificacions del 100% de la quota empresarial per tots els conceptes per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de tots els contractes temporals per un centre especial d’ocupació, i per a contractes d’interinitat amb aturats per a substituir a treballadors amb discapacitat en situació d’incapacitat temporal. Durant tota la vigència del contracte.

Els treballadors amb discapacitat reconeguda, també poden ser contractats mitjançant contractes formatius;  contracte per a la formació i l’aprenentatge, bonificació/reducció de les quotes de l’empresari segons la plantilla de l’empresa, del 100% quan l’empresa compti amb menys de 250 treballadors i del 75% quan l’empresa compti amb més de 250 treballadors i contracte en pràctiques, amb una reducció en la quota empresarial per contingències comunes del 50%. No s’aplica  el límit d’edat en el supòsit de treballadors amb discapacitat.

4. Bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió i víctimes de diferents circumstàncies

Es mantenen les bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, etc.  Per exemple:

  • Víctimes de tràfic d’éssers humans, violència de gènere, i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal.
  • Treballadors en risc d’exclusió social: bonificació de 600 € per a contractes indefinits, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions de temporal a indefinit. Durant 4 anys si és indefinit o, si és contracte temporal, durant tota la vigència.

A més existeixen altres bonificacions/reduccions, destinades a col·lectius específics per l’activitat o el perfil del treballador.

Per a més informació vegi la taula resum de bonificacions del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf

Leave A Comment