Published On: septiembre 16th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

Al BOE del dia 4 d’agost de 2018 s’ha publicat el reial decret pel qual es modifica el reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.

L’objectiu de les modificacions realitzades en el Reglament de cotització a la Seguretat Social, és garantir l’afiliació dels falsos autònoms en el règim general per a aquells supòsits que la Inspecció de Treball detecti que estan enquadrats de forma irregular en el RETA. Des del 5 d’agost de 2018, serà necessari l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per resoldre les sol·licituds de baixa que es formulin després d’haver tramitat l’alta en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS) d’ofici per la inspecció.

De la mateixa manera, mentre es desenvolupi el procediment, les baixes o variacions de dades formulades per empreses o treballadors no produiran efectes ni extingiran l’obligació de cotitzar.

Es pretén eradicar un comportament detectat després de l’alta d’ofici en el RGSS dels falsos autònoms. En l’actualitat, és habitual que, bé les empreses, bé els propis treballadors afectats, tramitin la baixa per anul·lar l’alta practicada d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), que actua a instàncies de la Inspecció de Treball i dins del procediment d’infracció iniciat per aquesta.

Les modificacions realitzades pretenen evitar que les empreses a través del sistema RED obstrueixin l’actuació de la Tresoreria General de la Seguretat Social quan la inspecció detecta altes irregulars en el règim d’autònoms.

En aquests casos, la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia un procediment i insta a la Seguretat Social perquè, d’ofici, doni d’alta a aquests treballadors en el règim general, que és el corresponent per als treballadors per compte d’altri, almenys fins a la finalització del procediment.

Si tens qualsevol dubte o consulta a Centre Gestor Lleida comptem amb experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals, que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor

Leave A Comment