Published On: abril 9th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

L’informem que des del passat 1 d’abril, el Reial decret llei 8/2019 (RDL), de 8 de març, ha regulat una nova bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada.

A continuació li expliquem els requisits d’aquesta nova bonificació i les condicions per a poder aplicar-la.

Qui i a qui es pot aplicar la bonificació?

A tots els ocupadors, amb independència de la mida de l’empresa i de l’edat del treballador), que contractin indefinidament a persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació.

Bonificació

Tindran dret, des de la data de subscripció del contracte:

  • A una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) durant tres anys.
  • Quan aquests contractes es concertin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant tres anys.
  • Si el contracte se subscriu a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

Atenció. Tenen dret a aquesta bonificació els contractes indefinits efectuats a partir de l’1 d’abril del 2019.

Requisits

L’aplicació d’aquesta bonificació va lligada al compliment dels requisits generals fixats en matèria de bonificacions, entre altres, estar al corrent de pagament, no contractar a familiars, o no contractar a empleats que haguessin treballat en l’empresa amb contracte indefinit en els últims 24 mesos o amb contracte temporal en els últims sis.

A més, s’exigeix:

  • L’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.
  • Així mateix, haurà de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la seva subscripció.

En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

No obstant això, no es consideraran incomplertes les obligacions de manteniment de l’ocupació anteriors quan el contracte de treball s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte o per resolució durant el període de prova.

Leave A Comment