Published On: junio 1st, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Amb la nova Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, així com el seu desenvolupament Reglamentari (Reial decret 309/2019 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 5/2019 i l’Ordre ECE/482/2019 per la qual es modifiquen l’Orde EHA/1718/2010, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, i l’Orde EHA/2899/2011 de transparència i protecció del client de serveis bancaris) s’introdueix una regulació més detallada de la fase precontractual dels contractes de crèdit/préstec hipotecari amb l’objectiu de posar a la disposició del prestatari tota la informació necessària perquè pugui comprendre en la seva integritat la càrrega econòmica i jurídica que contractarà i que, per tant, es pugui considerar complert el principi de transparència en el seu vessant material.

Així des del 16 de juny  de 2019 (entrada en vigor de la nova normativa)  el prestador ha d’oferir al prestatari la informació personalitzada que necessiti per a comparar els préstecs disponibles en el mercat, per a avaluar les seves implicacions i per a prendre una decisió fundada sobre la conveniència de subscriure o no un contracte de préstec sense demora injustificada. La informació personalitzada es facilitarà mitjançant la denominada Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN).

Els prestadors hauran d’avaluar en profunditat la solvència del potencial prestatari, fiador o garant abans de subscriure un contracte de préstec, de manera, que només posarà el préstec a la disposició del prestatari si el resultat de l’avaluació de la solvència indica que és probable que les obligacions derivades del contracte de préstec es compleixin segons el que s’estableix en aquest contracte. A més, hauran de reavaluar la solvència del prestatari mitjançant informació actualitzada abans de qualsevol augment significatiu de l’import total després de la subscripció del contracte de préstec, tret que aquest préstec addicional estigués considerat i inclòs en l’avaluació de solvència inicial.

Per a complir amb les normes de transparència en la comercialització dels crèdits hipotecaris, el prestador haurà de lliurar al prestatari, amb una antelació mínima de deu dies naturals respecte al moment de la signatura del contracte, la següent documentació:

a) La Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN), que tindrà la consideració d’oferta vinculant per a l’entitat durant el termini pactat fins a la signatura del contracte que, com a mínim, haurà de ser de deu dies.

b) Una Fitxa d’Advertiments Estandarditzats (FiAE) en la qual s’informarà el prestatari o potencial prestatari de l’existència de les clàusules o elements rellevants, que ha d’incloure, almenys, una referència, si escau, als índexs oficials de referència utilitzats per a fixar el tipus d’interès aplicable, a l’existència de límits mínims en el tipus d’interès aplicable com a conseqüència de la variació a la baixa dels índexs o tipus d’interès als quals estigui referenciat, a la possibilitat que es produeixi el venciment anticipat del préstec com a conseqüència de l’impagament i les despeses derivades d’això, a la distribució de les despeses associades a la concessió del préstec i que es tracta d’un préstec en moneda estrangera.

c) En cas de tractar-se d’un préstec a tipus d’interès variable, d’un document separat amb les quotes periòdiques a satisfer pel prestatari en diferents escenaris d’evolució dels tipus d’interès.

d) Una còpia del projecte de contracte, el contingut del qual s’haurà d’ajustar al contingut dels documents referits en les lletres anteriors i inclourà, de forma desglossada, la totalitat de les despeses associades a la signatura del contracte.

e) Un desglossament amb la informació clara i veraç de les despeses que corresponen al prestador i els que corresponen al prestatari.

f) En cas que es requereixi al prestatari la subscripció d’una pòlissa d’assegurança en garantia del compliment de les obligacions del contracte de préstec, així com la subscripció d’una assegurança de danys respecte de l’immoble objecte d’hipoteca i de la resta d’assegurances previstes en la normativa del mercat hipotecari, s’haurà de lliurar al prestatari per escrit les condicions de les garanties de l’assegurança que exigeix.

g) Quan estigui previst que el préstec es formalitzi en escriptura pública, l’advertiment al prestatari de l’obligació de rebre assessorament personalitzat i gratuït del notari que triï el prestatari per a l’autorització de l’escriptura pública del contracte de préstec, sobre el contingut i les conseqüències de la informació continguda en la documentació que es lliura conforme a aquest apartat.

Tota aquesta documentació al costat de la manifestació signada pel prestatari, en la qual declari que ha rebut la documentació i que el seu contingut li ha estat explicat, s’haurà de remetre també al notari triat pel prestatari. El notari verificarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits deixant constància d’això en una acta notarial prèvia a la formalització del préstec hipotecari. L’acta on consti el lliurament i assessorament imparcial al prestatari no generarà cap cost aranzelari.

Leave A Comment