Published On: enero 5th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Al web de l’AEAT ja s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2019. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2019.

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

Aquest calendari s’ha confeccionat al desembre de 2018, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS

 • S’aprova el model 179 «Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques»: mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural. Exclusivament per a l’exercici 2018, la declaració informativa té caràcter anual, i el seu termini de presentació és entre l’1 i el 31 de gener de 2019. Es presentarà en format XML, mitjançant un servei o formulari web de presentació.
 • S’aprova el model 233 «Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats»: mes de gener de cada any. Exclusivament per a l’exercici 2018 es presentarà entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Es presentarà de forma electrònica per internet mitjançant la utilització d’un formulari web.
 • El model 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones) es presentarà amb caràcter indefinit el mes de febrer.
 • A partir de l’1 de juliol de 2019 el programa d’ajuda PADIS del model 200 ja no estarà disponible i serà substituït pel formulari d’ajuda -Societats web- per a períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2018.

RECORDI:

 • El 2 d’abril de 2019 s’inicia el termini de presentació per internet de les declaracions de renda i patrimoni 2018.
 • La presentació electrònica per internet es podrà realitzar amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models es podrà utilitzar el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de natura tributària.
 • La Cl@ve PIN, d’ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216,, 233, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l’IRPF.
 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.
 • La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per internet amb certificat electrònic.
 • Les Administracions públiques estan obligades a la presentació per internet amb certificat electrònic.
 • Queden exonerats de presentar el model 390 «Declaració-resum anual de l’IVA» els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d’IVA, tributin només en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d’arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària havent d’emplenar la informació addicional sol·licitada, en l’autoliquidació del últim període de liquidació del model 303 d’IVA de l’exercici.
 • El sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària -SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des del 1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d’operacions d’acord amb l’article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA).
 • Els qui no estiguin obligats a acollir-se al SII el podran fer de forma voluntària, exercint l’opció en el model 036: model 036 presentat al llarg de tot l’exercici. L’opció s’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es realitzarà en el model 036: mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què faci efecte.
 • Aquells que apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 «Declaració d’operacions amb terceres persones» i 390 «Declaració resum anual de l’IVA».

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € el 2018 (grans empreses), i per a subjectes passius de l’IVA, que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l’AEAT i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

Leave A Comment