Published On: octubre 21st, 2016Categories: Transports0 CommentsTags:

La nova Llei 2/2014, de 27 de gener (publicada al DOGC del 30 de gener) preveu, en el seu article 136, que el tipus autonòmic de devolució dels gasoil d’ús professional de l’impost sobre hidrocarburs, sigui de 48 euros per 1.000 litres.

El procediment per a la devolució serà el mateix que ja està establert pel gasoil professional i l’Administració competent per gestionar-la és l’Agència Tributària estatal.

Poden ser beneficiaris els titulars d’activitats de transports de mercaderies per carretera tant de servei privat com de públic –vehicles que carreguin més de 7.500 kg- , taxis i transport de passatgers. Els requisits per accedir-hi:

1.- Inscripció en el Cens de beneficiaris de gasoil professional i de vehicles de la seva titularitat mitjançant una sol·licitud a l’Agència Tributària.

2.- Per repostatges realitzats en una estació de servei, pagar amb una targeta de gasoil professional emesa per una entitat autoritzada. Li recomanem que es posien contacte urgentment amb el seu proveïdor habitual. La utilització d’aquest mitjà específic de pagament implica, automàticament, la sol·licitud per al titular de la devolució de l’Impost.

3.- Quant es tracti de subministraments realitzats en instal·lacions de consum propi donar d’alta les mateixes i presentar la relació de subministraments realitzats.

Tots els beneficiaris amb dret a devolució hauran de presentar, una declaració anual, dins dels vint primers dies de l’any següent a la finalització de l’any natural, contenint el numero de quilometres recorreguts, de data 1 de gener a 31 de desembre de l’any a que es refereix la declaració.

Per qualsevol dubte es pot posar en contacte amb nosaltres i li aclarirem amb molt de gust.

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A.

Àrea Transports i Àrea Fiscal

Leave A Comment