Published On: febrero 8th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Amb la publicació al BOE del 27 de desembre de 2018 del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019. El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Segons el Reial decret 1462/2018, el còmput anual del SMI en cap cas podrà ser inferior a 12.600 € bruts en còmput anual, o el que és el mateix, 900,00 € mensuals bruts quan es tracti de 14 pagues, i 1.050 € bruts mensuals si les pagues extres es prorrategen en els dotze mesos.

Els imports esmentats operen per a les jornades de treball a temps complet, i s’ha de realitzar el càlcul proporcional en els contractes a temps parcial.

Al salari mínim anterior se li sumaran, si escau, segons indiqui el conveni o contracte de treball, els complements salarials a què es refereix l’article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció. Tot això és referent als treballadors a jornada completa, si són a jornada parcial, caldria calcular el salari mínim proporcional a la jornada de treball.

En concret, per a l’any 2019 l’SMI es fixa en els següents valors:

  • Salari mínim diari: 30,00 € (24,53 € el 2018)
  • Salari mínim mensual: 900,00 € (753,9 € el 2018)
  • Salari mínim anual: 12.600,00 € (14 pagues) (10.302,6 € el 2018)
  • SMI empleats de la llar: 7,04 € per hora (5,76 € el 2018)
  • SMI eventuals i temporers: 42,62 € diaris (34,85 € el 2018)

Aquests valors representen un increment del 22,3% respecte al passat any 2018.

La quantia es fixa en salari/dia i salari/mes i en el cas d’empleats de llar es fixa també en salari/hora. El salari mínim per a mitja jornada es correspondria amb el 50% dels valors indicats, és a dir, 450,00 € mensuals.

A qui afecta aquesta pujada? 

La modificació afectarà sobretot aquells treballadors que percebin menys de 12.600 € bruts a l’any per una jornada completa, i es produeix de forma automàtica la pujada del salari en aquests casos per part de l’empresa.

Augmentar l’import del SMI també afectarà la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada sobre la base dels límits de l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil, d’aquesta manera molts dels embargaments que s’estaven efectuant en les nòmines dels treballadors desapareixeran.

En quina mesura s’hauran d’incrementar els salaris previstos en conveni col·lectiu com a conseqüència d’aquesta revisió anual de l’SMI?

El Reial decret llei 28/2018, de 29 de desembre, estableix les noves regles d’afectació del nou SMI als convenis col·lectius que l’usen de referència per a determinar l’increment del salari base o complements salarials.

S’haurà de comparar l’SMI 2019 en el seu conjunt i còmput anual (12.600 €) i els salaris professionals vigents fixats en conveni col·lectiu, també considerats en el seu conjunt i còmput anual:

  • Si el salari de conveni és superior a l’SMI 2019, la seva quantia i estructura no quedaran afectades, de manera que la revisió del SMI serà compensable «amb els ingressos que per tots els conceptes estiguessin percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa conformement a normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació del Reial decret 1462/2018, tret que la redacció de la pròpia norma convencional impedeixi o limiti el mecanisme de la compensació i absorció.
  • Si per contra, el salari de conveni és inferior a l’SMI 2019, s’haurà d’incrementar fins a equiparar-lo amb aquest, sense més modificació en les normes legals o convencionals, ni en els laudes arbitrals afectats que la que fos necessària per a assegurar la percepció de les quantitats legals en còmput anual.

Com afectaran els nous imports de l’SMI 2019 als convenis col·lectius vigents a 28 de desembre de 2018?

D’acord amb el RDL 28/2018, es modula l’aplicació de la noves quanties de l’SMI als convenis col·lectius en vigor a data de 28-12-2018 i que utilitzi l’SMI com a referència per a determinar la quantia o l’increment del salari basi o de complements salarials. En aquests casos, i tret que les parts acordin una altra cosa, s’aplicaran els següents valors:

  • Per a convenis vigents a 1 gener de 2017: quantia de l’SMI de 2016 + increment del 2% (Reial decret 1171/2015).
  • Per a convenis que van entrar en vigor amb data posterior a 1 gener de 2017 i continuaven vigents a 26 de desembre de 2017: quantia de l’SMI 2017 + 2% (Reial decret 742/2016).
  • Per a convenis que van entrar en vigor després del 26 de desembre de 2017 i vigents el 28 de desembre de 2018: quantia de l’SMI de 2018 (Reial decret 1077/2017).

Tot això s’entén sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en conveni col·lectiu inferiors en el seu conjunt i en còmput anual (12.600 €) a les quanties de l’SMI que s’estableixen per a 2019 en el Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, en la quantia necessària per a assegurar la percepció d’aquestes quanties, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció que s’estableixen en l’article 3 del Reial decret.

Regles d’afectació del salari mínim interprofessional en normes no estatals i pactes de naturalesa privada.

D’acord amb el RDL 28/2018, es consideraran habilitades legalment les regles d’afectació establertes en el Reial decret que fixi anualment el salari mínim interprofessional en relació amb l’increment de la seva quantia a les normes no estatals i contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la seva entrada en vigor.

L’anterior s’entén sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en contractes o pactes de naturalesa privada inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment en la quantia necessària per a assegurar la percepció d’aquestes quanties, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció que s’estableixen en els Reials decrets pels quals anualment es fixa el salari mínim.

Leave A Comment