Published On: marzo 16th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Des que l’Organització Mundial de la Salut declarés el mes de gener passat que la situació en relació al COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, i segons que han començat a aparèixer els primers casos a l’Estat, es fa necessari adoptar una sèrie de mesures que no es poden demorar per garantir la protecció social dels treballadors que siguin baixa per aïllament i malaltia, així com per garantir el proveïment del material necessari en el nostre sistema de salut.

En aquest sentit, al BOE del dia 11 de març, i amb efectes des del 12 de març de 2020, s’ha publicat el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, entre les quals s’estableix, amb la finalitat d’evitar la propagació de la malaltia i mantenir la protecció social dels treballadors per compte propi o d’altri, que es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal, aquells períodes d’aïllament o contagi dels treballadors provocat pel coronavirus (virus COVID-19).

Atenció. Això suposa una millora de la prestació tant per a les persones aïllades com infectades pel coronavirus, ja que passen a percebre des de l’endemà al de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’administració.

En tots dos casos la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

Podrà causar dret a aquesta prestació el treballador per compte propi o d’altri que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Leave A Comment