Published On: junio 12th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Com ja l’hem estat informant, el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, ha regulat l’ingrés mínim vital, mitjançant una prestació no contributiva de la Seguretat Social, i amb efectes des de l’1 de juny de 2020.

La norma té per objecte la creació i regulació de l’ingrés mínim vital (d’ara endavant, IMV) com a prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que visquin soles o integrades en una unitat de convivència, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat per falta de recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

L’IMV es configura com el dret subjectiu a una prestació de naturalesa econòmica que garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica en els termes que es defineixen en el present RDL 20/2020.

Doncs bé, la Seguretat Social acaba de posar en funcionament un simulador web perquè els interessats es puguin fer una idea sobre si podrien optar per aquesta ajuda per a les seves famílies, i la quantitat que li podria correspondre.

Aquest simulador li farà una sèrie de preguntes sobre la seva situació i, segons les respostes, podrà comprovar si compleix els requisits per rebre la prestació de l’IMV i podrà saber l’import aproximat que li correspondria.

Tingui en compte que aquesta simulació no tramita la prestació, i el resultat només té valor informatiu.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Leave A Comment