Published On: abril 5th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures laborals, amb efectes des del 2 d’abril, entre les quals destaquen:

 • Un nou subsidi extraordinari temporal per a empleades de la llar que hagin vist la seva jornada reduïda o el seu contracte extingit com a conseqüència de la COVID-19. L’import d’aquesta prestació, que té caràcter retroactiu si la causa és l’actual crisi sanitària, serà l’equivalent a un 70% de la base reguladora de l’empleada. Serà compatible amb el manteniment d’altres activitats, sense que, en aquest cas, la suma de retribucions pugui excedir l’import del salari mínim interprofessional (SMI).
 • Un nou subsidi extraordinari per a les persones que tinguessin un contracte temporal de durada d’almenys dos mesos que s’hagués extingit després de la declaració de l’estat d’alarma i que no arribessin al període de cotització mínim per percebre una prestació per desocupació equivalent al 80% de l’import mensual de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), amb requisits d’accés establerts en funció de la situació de rendes de la llar familiar.

1. Subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el sistema especial d’empleats de llar del règim general de la Seguretat Social.

Qui hi té dret?

Les persones que, estant d’alta en el sistema especial d’empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social abans del 14 de març de 2020  (entrada en vigor del Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19), es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcial, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.
 • S’hagi extingit el seu contracte de treball per la causa d’acomiadament (article 49.1.k de l’Estatut dels Treballadors) o pel desistiment de l’ocupador o ocupadora (article 11.3 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar) amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

Com s’acredita?

L’acreditació del fet causant s’haurà d’efectuar per mitjà d’una declaració responsable, signada per la persona ocupadora o persones ocupadores, respecte de les quals s’hagi produït la disminució total o parcial de serveis.

En el supòsit d’extinció del contracte de treball, es podrà acreditar per mitjà de carta d’acomiadament, comunicació del desistiment de l’ocupadora o ocupador, o documentació acreditativa de la baixa al sistema especial d’empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social.

Quantia del subsidi 

La quantia del subsidi extraordinari per falta d’activitat serà el resultat d’aplicar a la base reguladora corresponent a l’activitat que s’hagués deixat d’exercir el percentatge determinat:

 • La base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la base de cotització de l’empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30. Si fossin diversos els treballs exercits en aquest sistema especial, es calcularà la base reguladora corresponent a cadascun dels diferents treballs que s’haguessin deixat de realitzar.
 • La quantia del subsidi serà el resultat d’aplicar un percentatge del 70% a la base reguladora referida, i no podrà ser superior al salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, la quantia del subsidi indicada es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat el treballador.

Quan fossin diversos els treballs exercits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cadascun dels diferents treballs el percentatge del setanta per cent, i aquesta quantia total tindrà el mateix límit previst en el punt anterior.

En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, en tots o algun dels treballs exercits, s’aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat el treballador en l’activitat corresponent; si la quantia total del subsidi, prèviament a l’aplicació d’aquests percentatges, arribés l’import del SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, es prorratejarà aquest import entre tots els treballs exercits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cadascun d’ells, i s’aplicarà a les quantitats així obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat el treballador en l’activitat corresponent.

Aquest subsidi es percebrà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret. A aquest efecte, s’entendrà per data efectiva de naixement del dret aquella identificada en la declaració responsable quan el fet causant consisteixi en la reducció de l’activitat, o la data de baixa en la Seguretat Social, en el cas de la fi de la relació laboral.

Compatibilitats i incompatibilitats del subsidi

 • El subsidi serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d’altri que s’estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloses les que determinen l’alta en el sistema especial de la Seguretat Social dels empleats de llar del règim general de la Seguretat Social, sempre que la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta d’activitats no sigui superior al SMI.
 • El subsidi serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

2. Subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal

Qui en són beneficiaris? 

Els treballadors a qui s’hagi extingit un contracte de durada determinada d’almenys dos mesos de durada, amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma (en vigor des del 14 de març), i no comptessin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi si no tinguessin rendes en els termes establerts en l’article 275 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Atenció. S’entendrà complert el requisit de falta de rendes exigit quan el sol·licitant o beneficiari no tingui rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual, al 75 per cent del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Aquest subsidi serà reconegut a les persones afectades, en els termes referits en el paràgraf anterior, per l’extinció d’un contracte de durada determinada, inclosos els contractes d’interinitat, formatius i de relleu, i que compleixin la resta de requisits previstos.

Quantia del subsidi 

 • El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent (per a l’any 2020 és de 537,84 €).
 • La durada d’aquest subsidi serà d’un mes, ampliable si així es determina per Reial decret llei.
 • El subsidi serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.

Leave A Comment