Published On: enero 13th, 2017Categories: Jurídic, Uncategorized0 CommentsTags: ,

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fallat a favor dels clients amb hipoteques que inclouen clàusules sòl. Per aquesta raó si s’interposa una reclamació les entitats de crèdit hauran de tornar els interessos excessius satisfets per la clàusula sòl des de la data de signatura de la hipoteca.

Si la seva hipoteca es va signar entre els anys 2001 i 2012, i la quota mensual que paga no ha baixat als últims anys tal com ho ha fet l’Euríbor, és molt probable que el seu préstec hipotecari inclogui aquesta clàusula.

Li fem saber que els nostres serveis jurídics poden gestionar la recuperació dels interessos que ha estat pagant de més, interposant una reclamació judicial que declari la nul·litat de la clàusula sòl de la seva hipoteca.

La gestió de dita reclamació judicial solament serà subjecte de cobrament en cas d’aconseguir la devolució dels interessos satisfets de més. A més, no haurà de realitzar cap pagament a compte pels nostres serveis mentre duri aquest procés. Únicament, haurà de fer-se càrrec dels honoraris del procurador, notari i les despeses judicials que siguin necessaris per a iniciar aquest procediment o d’aquelles despeses que sorgeixin durant el procés.

Per a que puguem efectuar un estudi de la clàusula sòl de la seva hipoteca, posis en contacte amb els nostres serveis jurídics i faci’ns arribar la següent documentació:

 DNI de l’interessat o en el seu cas del representant de l’empresa.

  • Escriptura del préstec hipotecari (si no la té, l’haurà de demanar a la entitat de crèdit corresponent).
  • Còpia dels rebuts bancaris de les últimes mensualitats de la hipoteca.

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Centre Gestor Lleida, S.A.

Àrea Jurídica

Leave A Comment