Published On: mayo 11th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Com ja l’hem informat, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, amb efectes des del 2 d’abril, permet que les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada per la COVID-19 poden, de manera excepcional, disposar de part dels diners dipositats en plans de pensions.

D’altra banda el RDL 11/2020 establia que l’import haurà de ser acreditat pels partícips dels plans de pensions que sol·licitin la disposició dels seus drets consolidats, i es preveia que, reglamentàriament, es poguessin regular les condicions i termes en què es podran fer efectius els drets consolidats. Doncs bé, en el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, que amb caràcter general va entrar en vigor el dia 23 d’abril, s’estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, i es defineix, entre altres qüestions, l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini al qual es vinculen aquestes circumstàncies i l’import màxim del qual es pot disposar.

Li expliquem a continuació:

A qui s’aplica? 

Els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents supòsits:

 • Trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Ser empresari titular d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa a conseqüència de les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals del Reial decret 463/2020, de 14 de març (article 10), de declaració de l’estat d’alarma.
 • Els treballadors per compte propi (autònoms) que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals, o en un règim de mutualisme alternatiu, i hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • Els treballadors autònoms que, sense cessar en la seva activitat, hagin tingut, en el mes natural anterior al que se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions, una reducció d’almenys el 75% en la seva facturació en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

Quin és l’import dels drets consolidats dels quals es poden disposar?

L’import dels drets consolidats serà el justificat pel partícip a l’entitat gestora, amb el límit màxim de la menor de les dues següents  quantitats per al conjunt de plans de pensions dels quals sigui titular:

1r El resultat de multiplicar per tres l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) anual per a 12 pagues vigent per a l’exercici 2020 (6.454 euros X 3 = 19.362 euros) en la proporció que correspongui al període de durada de l’ERTO, al període de suspensió de l’obertura al públic de l’establiment o al període de la vigència de l’estat d’alarma, segons correspongui. En tot cas, en els tres supòsits el període de temps màxim a computar és la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional.  Per tant, el màxim que es podria rescatar, si aquesta fos la menor d’entre les dues quantitats, serien uns 1.613,50 euros mensuals.

2n La següent quantitat, depenent del supòsit en el qual es trobi el participi:

 • Per al supòsit de situació de desocupació per ERTO, els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’expedient de regulació temporal d’ocupació, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats amb l’última nòmina prèvia a la situació de desocupació.
 • Per al supòsit de titulars d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa, els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d’obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’exercici anterior i, si escau, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre.
 • Per al supòsit d’autònoms que cessen en la seva activitat o que la seva la facturació s’hagi reduït en un 75%, els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici anterior i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA corresponents a l’últim trimestre.

En els supòsits d’empresaris o autònoms, el partícip haurà d’aportar, a més, una declaració responsable en la qual es quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.

Qui ha de sol·licitar aquesta prestació excepcional?

El reemborsament de drets consolidats es farà efectiu a sol·licitud expressa del partícip, i se subjectarà al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions. Si disposa del seu pla, haurà de declarar l’import que rebi en el seu IRPF.

Les prestacions en forma de rendes periòdiques tindran la consideració de rendiment del treball a l’efecte de l’IRPF, i estan subjectes a tributació en el 100% del seu import, al tipus que correspongui a cada beneficiari.

Les prestacions en forma de capital, si bé en la generalitat dels casos estan subjectes en un 100% del seu import, en alguns casos (prestacions corresponents a aportacions anteriors a 31-12-2006) es beneficiarien d’una reducció fiscal del 40% del seu import. No obstant això, és important apuntar que aquesta opció només permet beneficiar-se una única vegada de la reducció fiscal del 40%, i no es podrà tornar a aplicar en rescats posteriors.

Quin és el termini per sol·licitar-lo?

Es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions durant el termini de 6 mesos des del 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020), és a dir fins al 14 de setembre de 2020, que podrà ser ampliat, tenint en compte les necessitats de renda disponible davant la situació derivada de les circumstàncies de l’activitat econòmica provocades per la COVID-19.

A quina mena de plans de pensions s’aplica aquesta mesura?

Podran sol·licitar la prestació per aquest nou supòsit excepcional els partícips de:

 • Els plans de pensions del sistema individual i associat
 • Els plans de pensions del sistema d’ocupació:
 • de la modalitat d’aportació definida o mixtos per a aquelles contingències d’aportació definida.
 • de la modalitat de prestacions definides o mixtes per a aquelles contingències de prestació definida, quan ho permeti el compromís per pensions i ho prevegin les especificacions del pla i amb les condicions que s’hi estableixin.
 • Aquest rescat anticipat serà igualment aplicable als assegurats dels plans de previsió assegurats (PPA), plans de previsió social empresarial (PPSE) i mutualitats de previsió social.

Com se sol·licita aquest rescat excepcional per COVID19 i quina documentació s’haurà d’aportar?

Els imports esmentats anteriorment (ingressos deixats de percebre i que suposen l’import màxim de prestació que es pot sol·licitar del pla de pensions) hauran de ser acreditats a l’entitat gestora del pla de pensions per part els partícips dels plans de pensions que sol·licitin la disposició dels seus drets consolidats.

Les circumstàncies que donen dret a la prestació s’acreditaran pel partícip del pla de pensions mitjançant la presentació dels següents documents davant l’entitat gestora de fons de pensions:

 • En el supòsit de trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d’un ERTO, certificat de l’empresa en el qual s’acrediti que el partícip s’ha vist afectat per l’ERTO, indicant-ne els efectes en la relació laboral per al partícip.
 • En el cas que el partícip sigui empresari titular d’establiment que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa, declaració del partícip en la qual manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts per poder fer efectius els seus drets consolidats.
 • En el cas que el partícip sigui un treballador per compte propi que cessa en la seva activitat, certificat expedit per l’Agència Tributària (AEAT) o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • En el cas que el partícip sigui un treballador per compte propi que hagi tingut una reducció d’almenys un 75% de la seva facturació, mitjançant la informació comptable que justifiqui la reducció de la facturació en els mateixos termes que els establerts, en el Reial decret llei 8/2020, per justificar la reducció de la facturació en la prestació extraordinària per cessament d’activitat o caiguda d’ingressos dels treballadors per compte propi afectats per la declaració de l’estat d’alarma. Els treballadors per compte propi que no estiguin obligats a portar els llibres que acreditin el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció de la facturació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Si el partícip no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-los mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents que no hagués facilitat.

El reemborsament s’haurà d’efectuar dins del termini màxim de 7 dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa corresponent. En el cas dels plans de pensions d’ocupació, aquest termini s’ampliarà fins a 30 dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Leave A Comment