Published On: febrero 8th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, inclou la modificació de l’article 62 de la Llei de societats de capital (LSC) relativa a l’acreditació  de la realitat de les aportacions en una societat limitada (SL).

Cal recordar que aquest article estableix que davant el notari autoritzador de l’escriptura de constitució o d’execució d’augment del capital social o, en el cas de les societats anònimes, d’aquelles escriptures en les quals constin els successius desemborsaments, s’haurà d’acreditar la realitat de les aportacions dineràries mitjançant certificació del dipòsit de les corresponents quantitats a nom de la societat en entitat de crèdit, que el notari incorporarà a l’escriptura, o mitjançant el seu lliurament perquè aquell el constitueixi a nom d’ella.

També s’estableix que la vigència de la certificació serà de dos mesos a comptar de la seva data, i que en tant no transcorri el període de vigència de la certificació, la cancel·lació del dipòsit per qui l’hagués constituït exigirà la prèvia devolució de la certificació a l’entitat de crèdit emissora.

Modificació per a les societats de responsabilitat limitada

Doncs bé, ara amb efectes des del 30 de desembre de 2018, s’estableix que no serà necessari acreditar la realitat de les aportacions dineràries en la constitució de societats de responsabilitat limitada si els fundadors manifesten en l’escriptura que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat d’aquestes.

Amb això es tracta d’agilitar els tràmits de constitució de societats (no s’aplica a les ampliacions de capital) exonerant als socis del fet d’haver d’acreditar davant notari la realització de les aportacions dineràries (o de lliurar el seu import al mateix notari).

No obstant això, cal tenir en compte que l’exigibilitat de l’assumpció de responsabilitat solidària per part dels socis fundadors es facilita perquè apareixerà inscrita en el Registre Mercantil, ja que es tracta d’una «circumstància» de l’aportació dinerària que haurà de constar en la primera inscripció, d’acord amb l’article 114 del Reglament del Registre Mercantil.

Leave A Comment