Published On: mayo 7th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

En la pràctica, són freqüents les consultes sobre la possibilitat que els administradors assisteixin a les juntes representats per altres persones (altres administradors o tercers), així com sobre els efectes que podria tenir l’absència dels administradors sobre la validesa de la junta i en altres àmbits, com el de les eventuals responsabilitats que podrien sorgir.

Assistència a la junta

La Llei de societats de capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran d’assistir a les juntes generals. Aquest deure té la seva justificació en què en la junta es desenvolupen funcions essencials per al correcte desenvolupament de la societat. En primer lloc, la funció controladora o fiscalitzadora que té la junta general respecte del propi òrgan d’administració, que difícilment es pot donar si els administradors no hi són. En segon lloc, és en la junta general on pot exercitar-se una de les facetes del dret d’informació dels socis el compliment dels quals correspon als administradors, per la qual cosa la seva inassistència pot impossibilitar l’exercici del dret d’informació en aquest acte.

L’assistència dels administradors forma part de les seves competències orgàniques i no pot ser objecte de delegació. Que el soci pugui ser representat no implica que l’administrador, com a tal, també pugui ser-ho.

El Tribunal Suprem rebutja (per exemple, en la seva sentència de 19 d’abril de 2016) la possibilitat que els administradors puguin ser representats vàlidament per altres persones en la seva condició d’administradors (sí que podrien ser representats, si escau com a socis), perquè l’assistència dels administradors a les juntes forma part de les competències orgàniques, que no són delegables.

Per tant, és important que s’asseguri que l’assistència dels administradors a la junta (o tots els administradors o un si n’hi ha un únic administrador). L’administrador està obligat a assistir a les juntes i ha de fer-ho personalment. No pot ser representat per un tercer.

Quines conseqüències té la seva absència en juntes?

Els tribunals consideren que si l’administrador no assisteix a la junta i la seva presència era necessària perquè els socis poguessin exercir el seu dret d’informació, aquesta junta pot ser anul·lada.

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 19 d’abril de 2016, estableix, com a regla general, que l’absència dels administradors no ha de comportar la nul·litat de la junta, ja que, sense perjudici de les responsabilitats que podrien derivar-se de l’incompliment del seu deure, els administradors podrien limitar-se a no assistir a les juntes per impedir l’expressió de la voluntat dels socis (o fins i tot  la seva pròpia separació per acord de la junta).

Com a excepció a la regla general, el TS considera que, quan com a conseqüència de l’absència de tots els administradors, quedi completament retallat el dret d’informació dels socis (aspecte fàctic a enjudiciar cas per cas), llavors sí que cal declarar la nul·litat de la junta.

Per tant, si l’administrador no assisteix a la pròxima junta, algun soci podria intentar impugnar-la al·legant que no va poder sol·licitar-li aclariments o informacions sobre els comptes i que, per tant, no ha pogut votar amb la informació necessària. Per evitar aquest risc, deixin constància de la presència de tots els administradors en l’acta de la reunió, i recullin la signatura de tots ells.

A Centre Gestor Lleida comptem amb experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals, que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Leave A Comment