Published On: enero 16th, 2021Categories: Uncategorized0 Comments

L’informem que la Direcció General de Tributs (DGT) a la consulta V3293/2020 de 6 de novembre de 2020 respon a la qüestió sobre el lloc de realització de l’activitat econòmica a l’efecte de l’IAE, en el supòsit de teletreball dels empleats.

La DGT considera que no poden tenir consideració d’establiment la superfície dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests teletreballen i per tant el lloc de realització de l’activitat de la societat és aquell municipi en el qual estigui situat l’establiment des del qual presta els seus serveis. A aquest efecte s’han de considerar com a establiments els locals sobre els quals el subjecte passiu tingui, per qualsevol títol, disponibilitat directa. La societat no està obligada a matricular-se ni tributar en aquells municipis on no disposi de local o establiment per a l’exercici de la seva activitat de prestació de serveis i no pot tenir la consideració d’establiment la superfície dels domicilis dels seus empleats que teletreballen.

Una entitat té per objecte, principalment, la realització d’activitats jurídiques, activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal i activitats administratives i auxiliars d’oficina. Els seus empleats realitzen teletreball des dels seus llocs de residència.

D’acord amb la regla 5a de la Instrucció, amb caràcter general, el lloc de realització de les activitats empresarials serà el terme municipal en el qual el local estigui situat, i s’entén que s’exerceixen al local les activitats de prestació de serveis, sempre que es prestin efectivament des d’un establiment.

Les activitats que duu a terme aquesta societat es classifiquen en els grups o epígrafs que es corresponguin de l’Agrupació 84 («Serveis prestats a les empreses»), entre els quals es troben les prestacions de «Serveis jurídics» en el Grup 841 i les de «Serveis financers i comptables» en el Grup 842, que tenen assignades quotes mínimes municipals.

Segons la DGT el punt de connexió per determinar el lloc de realització de l’activitat és el municipi en el qual radiqui l’establiment des d’on es presta el servei, que serà el terme municipal en el qual estigui situat l’establiment des del qual es presten efectivament els serveis, i s’entén realitzades en aquest establiment totes les actuacions que dugui a terme el subjecte passiu.

A aquest efecte, s’han de considerar com a establiments els locals sobre els quals el subjecte passiu tingui, per qualsevol títol, disponibilitat directa. En conseqüència, la societat prestadora d’aquests serveis haurà d’estar donada d’alta i, en el seu cas, satisfer la quota corresponent a cadascuna de les activitats que efectivament exerceixi en aquell municipi en el qual estigui situat l’establiment des del qual presta els serveis, i no estarà obligada a satisfer altres quotes en aquells municipis en els quals no disposi de local.

En definitiva la societat no està obligada a matricular-se ni tributar en aquells municipis on no disposi de local o establiment per a l’exercici de la seva activitat de prestació de serveis i no poden tenir la consideració d’establiment les superfícies dels domicilis dels seus empleats que teletreballen, ja que en aquestes superfícies no concorre, des del punt de vista del subjecte passiu prestador del servei que es contempla, la circumstància de disponibilitat directa sobre aquestes.

Para cualquier duda por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de expertos, por correo electrónico info@centregestor.es o si lo prefiere visítenos en nuestras oficinas de Lleida, Barcelona o Tremp.