Published On: octubre 4th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

L’informem que l’Agència Tributària presenta una nova forma d’apoderament electrònic a causa del context de crisi sanitària que aconsella potenciar mesures que facilitin la realització de tràmits per via electrònica.

Amb aquest objectiu, s’ha establert un nou tràmit per poder realitzar l’apoderament davant l’AEAT sense necessitat de realitzar desplaçaments a les oficines.

En aquest sentit, cal assenyalar que l’alta del poder per a tràmits tributaris es podia realitzar, fins ara, mitjançant les següents formes:

  • Per internet, mitjançant l’ús de certificat electrònic reconegut o Cl@ve (del poderdant).
  • Mitjançant compareixença personal en les oficines de l’AEAT.
  • Mitjançant document públic o document privat amb signatura notarialment legitimada presentat davant l’Agència Tributària.

Per facilitar la tramitació electrònica d’aquest procediment, i especialment per a aquells casos en els quals el poderdant no tingui identificació electrònica per apoderar, s’ha habilitat una nova manera de donar d’alta el poder de representació, a través de la seu electrònica de l’AEAT, sense intervenció del poderdant.

Per a aquests casos s’ha previst la possibilitat de presentació de l’escriptura de poder en el registre electrònic de l’Agència Tributària per generar l’apoderament, a través del tràmit Sol·licitar alta de poder per a tràmits tributaris, inclòs en el procediment Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet.

En aquesta modalitat de sol·licitud d’incorporació de poders al registre d’apoderaments no és necessari que participi el poderdant, perquè ja en el seu moment va atorgar el poder davant el fedatari públic corresponent.

Així, aquestes escriptures de poder atorgades per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant l’Agència Tributària poden ser presentades per l’apoderat amb el seu certificat electrònic o Cl@ve.

Després de la presentació, s’incorporaria el poder en el registre d’apoderaments, prèvia revisió per l’AEAT de la subsistència del poder atorgat en l’escriptura notarial.

Com es presenten les escriptures de poder atorgades?

L’apoderat les presentaria per Internet davant l’Agència Tributària amb el seu certificat electrònic o Cl@ve, per seguidament incorporar el poder en el registre d’apoderaments, prèvia revisió pel funcionari habilitat per a això, i mitjançant dues formes:

  • Aportació en el registre electrònic de l’Agència Tributària d’escriptures electròniques d’apoderament o les seves còpies electròniques, regulades en l’art. 17 bis de la Llei del notariat i que compleixin els requisits que s’hi estableixen.
  • Aportació de les escriptures d’apoderament en format pdf presentades a aquest efecte en el registre electrònic de l’Agència Tributària.

Font AEAT

Leave A Comment