Published On: enero 12th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2018 que inclou importants novetats en l’àmbit laboral i de la seguretat social que afecten els treballadors autònoms, amb efectes des de l’1 de gener de 2019.

A continuació els exposem les 10 claus d’aquestes novetats que han de conèixer tots els autònoms.

1. Obligatorietat de la cobertura de totes les contingències

D’un sistema basat en la voluntarietat en la cobertura de certes prestacions, passem ara des de l’01-01-2019 a l’obligatorietat de cobertura de totes, de manera que passen a ser obligatòries la cobertura de les contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral), les professionals (accident de treball i malaltia professional), la prestació per cessament (la qual a més incrementa la seva durada màxima passant d’un a dos anys), i la cobertura de formació i la de prevenció.

Excepcions a la cobertura obligatòria:

  • Sistema especial de treballadors per compte propi agraris.
  • Socis de cooperatives: s’exceptua de la cobertura obligatòria a socis de cooperatives inclosos en el RETA que disposin d’un sistema intercooperatiu de prestacions socials, complementari al sistema públic, que compti amb l’autorització de la Seguretat Social per a col·laborar en la gestió de la prestació econòmica d’IT i atorgui la protecció per les citades contingències, amb un abast almenys equivalent al regulat pel RETA.
  • Religiosos de l’Església Catòlica.

2. Ampliació de l’àmbit de l’acció protectora en el RETA

Amb efectes de l’01-01-2019 es modifica l’estatut del treball autònom per a incloure dins de l’acció protectora del RETA, les següents:

1.  Prestació de cura de nens amb càncer o altres malalties greus.

2.  Cobertura d’accidents de treball i malalties professionals, distingint entre:

a)  Accident de treball del TRADE, entès com tota lesió corporal que sofreixi amb ocasió o per conseqüència de l’activitat professional, i aquell que sofreixi el treballador en anar o tornar del lloc de la prestació de l’activitat, o per causa o conseqüència d’aquesta. Excepte prova en contrari, es presumirà que l’accident no té relació amb el treball quan hagi ocorregut fora del desenvolupament de l’activitat professional de què es tracti.

b)  Accident de treball de la resta de treballadors autònoms, entès com l’ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seva inclusió en el camp d’aplicació d’aquest règim especial.

I malaltia professional, la contreta a conseqüència del treball executat per compte propi que sigui provocada per l’acció dels elements i substàncies i en les activitats que s’especifiquen en la llista de malalties professionals recollides legalment.

També és accident de treball el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional, i es considera lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

3. Bases i tipus de cotització

Si bé es va anunciar, i es manté, la voluntat d’establir un sistema de cotització en funció dels ingressos reals de l’autònom, mentre no s’aprova aquesta mesura, s’han establert bases màximes i mínimes, i les limitacions tradicionals per a la seva elecció.

Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització per als treballadors autònoms s’incrementen en un 1,25% respecte de les vigents l’any 2018, i s’estableix la quantia de la base mínima aplicable amb caràcter general en 944,40 euros mensuals. La base màxima queda fixada en 2.077,80 euros mensuals.

Com es realitza en anys anteriors, s’estableixen regles especials per a la determinació de les bases de cotització en aquest règim per als treballadors per compte propi o autònoms amb 47 o anys o més, així com per als denominats «autònoms societaris».

PERSONA FÍSICA AUTÒNOMS SOCIETARIS
Base mínima Quota Base mínima Quota
944,40 € 283,3 €/mes 1.214,08 € 364,22 €/mes
  • Autònoms de 47 anys i més: els autònoms que l’1 de gener de 2019 tinguin menys de 47 anys podran triar lliurement la seva base de cotització entre la base mínima (944,40 euros) i la màxima (2.077,88 euros). També tindran aquesta llibertat d’elecció aquells de 47 anys la base de cotització dels quals que a desembre de 2018 fos igual o superior a 2.052 euros al mes. En cas contrari, la seva base màxima de cotització serà de 2.077,80 euros al mes, tret que elevin la seva base per sobre dels citats 2.052 euros abans del 30 de juny de 2019.
  • 48 anys o més: la base de cotització dels autònoms que a 1 de gener de 2019 tinguin complerts 48 anys o més estarà compresa entre els 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals en línies generals. Hi ha una excepció: que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més. Només en aquest cas les bases de cotització es podran triar entre un mínim de 944,40 euros i 2.077,80 euros.

En el cas que l’autònom, amb anterioritat als 50 anys, hagués cotitzat cinc o més anys en algun altre sistema de Seguretat Social podran triar la base entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros, sempre que la seva última base de cotització fos igual o inferior a 2.052 euros.

Però si la seva última base va ser superior a aquesta quantitat, l’autònom podrà cotitzar per una base dels 944,40 euros i la seva última base de cotització incrementada en un 7%, sempre amb el topall de la base màxima (4.070 euros al mes).

  • Pluriactivitat: aquells autònoms que també cotitzin de forma simultània en el règim general de treballadors assalariats tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes –comptabilitzant les aportacions de l’empresari i el treballador per compte d’altri i les de l’autònom– superin la quantia que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.
  • Sistema especial de treballadors per compte propi agraris: s’estableix especialitats respecte a les seves bases i tipus de cotització per contingències comunes i quines són de cobertura obligatòria i quines de cobertura voluntària.

Tipus de cotització

Quant als tipus, s’estableix una escala progressiva, del 30% per a aquest any 2019, del 30,3% el 2020, 30,6% el 2021 i 31% el 2022.

Els tipus de cotització, a partir de l’01-01-2019, són els següents:

1. Per a les contingències comunes, el 28,30%.

2. Per a les contingències professionals, el 0,9%, del qual el 0,46% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44% a la d’incapacitat permanent, mort i supervivència.

3. Per cessament d’activitat, el 0,7%.

4. Per formació professional, el 0,1%.

Els tipus de cotització per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el RETA s’han d’ajustar a la següent escala:

1. Per a la cotització per contingències professionals:

– l’any 2020, el tipus de cotització serà l’1,1%;

– l’any 2021 el tipus de cotització serà l’1,3%;

– a partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu per a tots dos règims especials en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat.

2. Per a cessament d’activitat:

– l’any 2020, el tipus de cotització serà el 0,8%.

– l’any 2021 el tipus de cotització serà el 0,9%.

– a partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu per a tots dos règims especials en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat

4. Obligatorietat en la cobertura de les contingències comunes i contingències professionals amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social

La gestió de la cobertura s’articula a través de la gestió realitzada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, i s’optarà per la mateixa mútua col·laboradora per a tota l’acció protectora.

Per tant, els autònoms incorporats a aquest règim especial amb anterioritat a l’1 de gener de 1998 i que haguessin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per IT amb l’entitat gestora, hauran d’optar en el termini de 3 mesos, a partir de l’1 de gener de 2019 per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social, opció que farà efecte des de l’1 de juny de 2019.

En tant es produeixi aquesta opció, el Servei Públic d’Ocupació Estatal continuarà gestionant la prestació per cessament d’activitat d’aquests treballadors autònoms mentre que les contingències professionals seran cobertes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

5. Dret a prestació des del primer dia en els casos d’accident de treball o malaltia professional

Els autònoms tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de baixa, i tots els treballadors per compte propi podran accedir a la formació contínua i al reciclatge professional.

6. Cotització durant les situacions d’incapacitat temporal

El subjecte responsable del pagament de les quotes del treballador autònom a partir del 61è dia inclòs, en situació de baixa mèdica amb dret a prestació econòmica i fins al dia anterior a l’alta mèdica, és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb la qual aquest treballador tingui coberta les contingències. En conseqüència, els deutes que s’emetin al treballador no inclourà la quota corresponent al període esmentat.

7. Modificacions de l’anomenada «tarifa plana» (nous autònoms).

Durant els primers 12 mesos:

  • Si es cotitza per base mínima, 60 euros (51,50 contingències comunes; 8,50 contingències professionals). S’inclou la cotització per incapacitat temporal causada per contingències comunes i professionals, però no la cobertura de cessament d’activitat ni la de formació.
  • Si es cotitza per sobre de la base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%.

A partir del mes 13 al 24: s’apliquen reduccions sobre la quota que correspondria.

Aquesta ampliació de la tarifa plana fins a 2 anys també continuarà vigent per a autònoms de municipis amb menys de 5.000 habitants, que va entrar en vigor el 2018.

Aquest nou canvi normatiu, no s’aplica als treballadors inclosos en el sistema especial per compte propi agrari. Es manté, per tant, per a aquests treballadors, el gaudi del benefici de la tarifa plana en les mateixes condicions aplicades fins al moment.

8. Modificació de les bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin al treball en determinats supòsits

Des de l’01-01-2019 les treballadores incloses en el RETA o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del RETM, que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, tornin a realitzar una activitat per compte propi dins dels 2 anys immediatament següents a la data efectiva del cessament, tenen dret a una bonificació consistent a abonar una quota per contingències comunes i contingències professionals de 60 euros mensuals durant els 12 mesos  immediatament següents a la data de la seva reincorporació a l’activitat, sempre que optin per cotitzar per la base mínima.

Si opten per una base de cotització superior a la mínima, es poden aplicar durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, i la quota a reduir serà la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització per contingències comunes.

9. Modificacions en la prestació per cessament d’activitat

Es millora l’accés a la prestació per cessament d’activitat (l’atur dels autònoms), modificant els requisits actuals per a poder fer més accessible el denominat «atur dels autònoms» i ampliant la durada de la prestació, de 12 a 24 mesos.

En concret, s’introdueixen les següents novetats en relació a la prestació per cessament d’activitat del treballador autònom:

1. El sistema específic de protecció pel cessament d’activitat passa de ser voluntari a ser obligatori.

2. S’estableix l’abonament de la cotització a la Seguretat Social del treballador autònom per totes les contingències al règim corresponent, a partir del dia 61 de baixa.

3. El dret a la percepció de la corresponent prestació econòmica neix des de l’endemà a aquell que tingui efectes la baixa en el règim especial al qual estiguessin adscrits.

4. L’òrgan gestor es fa càrrec de la quota de Seguretat Social durant el període de percepció de la prestació, sempre que s’hagués sol·licitat en el termini previst. En un altre cas, l’òrgan gestor es fa càrrec a partir del primer dia del mes següent al de la sol·licitud.

5. Es manté el càlcul de la durada de la prestació en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat dels quals, almenys, 12 han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament, però es duplica la seva durada:

Període de cotització

Mesos
Període de protecció 

Mesos
De 12 a 17 4
De 18 a 23 6
De 24 a 29 8
De 30 a 35 10
De 36 a 42 12
De 43 a 47 16
De 48 en endavant 24

Se suprimeix l’escala prevista específicament per a treballadors autònoms entre els 60 anys i l’edat en què es pugui causar dret a la pensió de jubilació.

6. La suspensió del dret comporta la interrupció de l’abonament de la prestació econòmica i de la cotització (abans de la modificació, es preveia la interrupció de l’abonament per mensualitats completes) sense afectar el període de la seva percepció, excepte en cas d’imposició de sanció per infracció lleu o greu segons LISOS, en el qual el període de percepció s’ha de reduir per temps igual al de la suspensió produïda.

7.  El finançament de la protecció per cessament d’activitat ha de ser exclusivament amb càrrec a la cotització per aquesta contingència. La data d’efectes de la cobertura no comença a partir del primer dia del mateix mes en què sigui formalitzada (com fins ara) sinó que es determinarà reglamentàriament. Així mateix, el tipus de cotització a fixar anualment no pot ser inferior al 0,7% ni superior al 4% (es redueix el tipus mínim previst anteriorment en 2,2%).

8. En relació a l’obligació del treballador autònom sol·licitant i beneficiari de la protecció per cessament d’activitat de sol·licitar a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social la cobertura de la protecció per cessament d’activitat, se substitueix l’esment de dirigir-se a aquella amb la qual tinguin concertada les contingències professionals per aquella a la qual es trobin adherits.

10. Nou tipus d’infracció laboral greu («fals autònom»)

Com que la base mínima de cotització de l’autònom se situa per sota de la base mínima del règim general, i això podria incentivar en certs casos la utilització fraudulenta de la figura de l’autònom, amb la finalitat de lluitar contra aquesta utilització de la figura del fals autònom, s’ha creat un nou tipus d’infracció laboral greu i es preveu per a aquests casos, una multa que pot anar dels 3.126 i 10.000 euros.

Així, es considera «falta greu» si la Seguretat Social detecta que una persona fent la mateixa activitat passa de sobte del règim general al RETA, sancionant a les empreses amb un mínim de 3.126 euros i un màxim de 10.000 euros de multa per cada treballador que estigui mal enquadrat. Fins ara la inspecció obligava l’empresa a fer-se càrrec de la diferència en cotitzacions i regularitzar el contracte. Però realment no s’aplicaven sancions.

Leave A Comment