Published On: julio 9th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

L’informem que el Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny (publicat al BOE i en vigor el 17 de juny), que regula la creació del Fons COVID-19 i estableix les regles relatives a la seva distribució i lliurament, ha modificat la Llei General Tributària, per regular les actuacions mitjançant videoconferències o un altre sistema similar en els procediments d’aplicació dels tributs.

Desenvolupament de les actuacions i procediments tributaris

S’estableix que les actuacions de l’Administració i dels obligats tributaris en els procediments d’aplicació dels tributs es podran realitzar a través de sistemes digitals que, mitjançant la videoconferència o un altre sistema similar, permetin la comunicació bidireccional i simultània d’imatge i so, la interacció visual, auditiva i verbal entre els obligats tributaris i l’òrgan actuant, i garanteixin la transmissió i recepció segures dels documents que, en el seu cas, recullin el resultat de les actuacions realitzades, assegurant la seva autoria, autenticitat i integritat.

Així mateix, precisa que serà l’Administració tributària la que determini la utilització d’aquests sistemes si bé requereix la conformitat de l’obligat tributari en relació amb el seu ús i amb la data i hora del seu desenvolupament.

Lloc de les actuacions inspectores

També es modifica el contingut relatiu al lloc de les actuacions inspectores, per establir que les actuacions inspectores es podran desenvolupar també a més d’en els llocs habituals (domicili fiscal de l’obligat tributari, on es realitzin les activitats gravades, etc.) en un altre lloc quan es realitzin a través dels sistemes digitals, amb l’obligació també que la seva utilització requereix la conformitat de l’obligat tributari.

Leave A Comment