Published On: junio 21st, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Li volem recordar que Hisenda pot notificar durant tot el període d’estiu, ja sigui per correu ordinari mitjançant carta certificada per al cas de contribuents que siguin persones físiques o bé a través de la bústia de notificacions electròniques de l’AEAT quan es tracti dels següents obligats tributaris:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.
 • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada administració.
 • Contribuents inscrits en el registre de grans empreses.
 • Contribuents que tributin en el règim de consolidació discal de l’impost sobre societats.
 • Contribuents que tributin en el règim especial del grup d’entitats de l’IVA.
 • Contribuents inscrits en el registre de devolució mensual de l’IVA (REDEME).
 • Contribuents amb autorització per a presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

Així, en funció del tipus de via que utilitzi l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) s’obren diferents possibilitats per als contribuents.

M’avisen si he rebut una comunicació o notificació electrònica?

Si té una SA o SL, actualment ja estarà rebent les notificacions d’Hisenda de forma electrònica. En aquest sentit, recordi:

 • Aquestes notificacions s’entenen realitzades quan s’accedeix a elles des de la bústia electrònica de la seva empresa, o bé quan passen 10 dies des que arriben a aquesta bústia i no han estat obertes.
 • Per tant, pot passar que durant el període de vacances rebi alguna notificació (agost és hàbil a aquest efecte), i que a la tornada hagin passat els terminis per a recórrer.

Per evitar aquest risc, recordi que vostè pot seleccionar fins a 30 dies naturals a l’any, consecutius o no, durant els quals Hisenda no pot dipositar notificacions en la seva bústia electrònica (els «dies de cortesia»).

Tingui present que si la seva empresa tanca tot el mes d’agost, iniciï el termini de cortesia el dia 1 d’agost i finalitzi’l el 23 d’aquest mes. En disposar dels deu dies de marge indicats, encara que rebi una notificació el dia 24 d’agost encara serà a temps d’accedir a ella quan torni a la feina a principis de setembre, sense perdre cap dia per a respondre-la. D’aquesta forma encara li quedaran alguns dies que podrà repartir durant la resta de l’any.

Ha de sol·licitar-ho almenys set dies abans del primer dia seleccionat. Així mateix, valori seleccionar alguns dies de final de juliol, per a evitar el risc de rebre una notificació just abans de les vacances.

Leave A Comment