Published On: marzo 30th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

El proper 4 d’abril comença de forma oficial la campanya de la renta, i com cada any es revisen alguns tributs que afecten especialment als treballadors autònoms i les empreses, com ara l’IRPF, l’impost de societats i l’IVA.

El darrer 30 de desembre es varen publicar al “Boletín Oficial del Estado” una sèrie de normes tributàries que han suposat l’actualització de determinats valors a partir del 1 de gener d’aquest 2018 així com la modificació dels Reglaments de desenvolupament dels principals impostos, directes i indirectes. Trobem el Reial Decret 1074/2017, que modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), el Reglament de l’Impost sobre Societats i el Reglament de l’Impost sobre Successions i Donacions.

També es varen aprovar al Reial Decret 1075/2017, que modifica l’IVA, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i els impostos especials.

Per altra part, el Consell de Ministres va aprovar quatre reials decrets que modifiquen els Reglaments de Desenvolupament de la Llei general tributària: el Reglament d’Aplicació dels Tributs, el Reglament General de Recaptació, el Reglament general del règim sancionador tributari, el Reglament General de Revisió en Via Administrativa.

Seguidament els hi detallem les principals novetats fiscals tret d’aquelles que corresponen a la pròpies comunitats autònomes:

Novetats en l’IRPF

  • Increment del import exempt de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per curses estudis.  Aquesta quantia passa dels 3.000€ 6.000€ i s’eleva de 15.000€ a 18.000 € quan la dotació econòmica compensi les despeses de transport i d’allotjament per a la realització d’estudis reglats, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (abans només fins al 2n cicle universitari). Quan es tracti d’estudis a l’estranger l’import exempt és de 21.000 € (abans era de 18.000 €). Si l’objecte de la beca és la realització d’estudis de doctorat, l’import exempt s’incrementa fins als 21.000 € o els 24.600 € quan es tracti d’estudis a l’estranger.
  • Despeses de formació. S’inclouen totes aquelles despeses per a la capacitació o el reciclatge del personal que no constitueixen retribució en espècie finançats per altres empreses o entitats diferents a l’empresari, sempre i quan aquestes empreses o entitats comercialitzin productes per als que resulta necessari una adequada formació per part del treballador.
  • Vals de menjador o xecs restaurant. L’import diari exempt de vals de menjador o documents similars es veuen incrementats dels 9 € als 11 € diaris.
  • Guarda i custòdia d’un menor. S’estén el mínim per descendents al tercer qui tingui atribuïda por resolució judicial la guarda i custòdia d’un menor.
  • Esmenes d’errors a les autodeclaracions. Es simplifica el tràmit podent presentar l’esmena en la mateix model de declaració i no havent de presentar un sol·licitud de rectificació d’autoliquidació.
  • Obligació d’ingrés a compte en cas de guanys patrimonials derivats de transmissió de drets de subscripció preferent. Estarà obligat a una retenció del 19% sobre l’operació obtinguda de l’entitat depositaria, intermediari financer o federatiu públic.
  • Les quanties en mòduls i els índexs de rendiment net de les activitats es mantenen per al 2018 i la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls. També es prorroguen per al 2018 els límits establerts el 2017, mantenint-se un any més, els límits de 250.000 € i 125.000 €.

Novetats en l’IVA

  • Mesures pel nou sistema de Subministrament immediat de la Informació (SII), en vigor des del 2017. L’AEAT podrà autoritzar, en determinats supòsits justificats, que la informació remesa no inclogui totes les mencions o tota la informació referida en els llibres registres de l’Impost; o que es realitzin assentaments resum d’aquelles factures en condicions diferents de les fixades amb caràcter general. També es permetrà que els subjectes passius que optin per aplicar el SII mantinguin el seu període de liquidació trimestral.

A Centre Gestor Lleida comptem amb experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals, que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Leave A Comment