Published On: marzo 23rd, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Al BOE el dia 12 de març s’ha publicat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que inclou, entre altres mesures, determinades disposicions dirigides a establir el registre de la jornada de treball, a l’efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per als treballadors com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Aquesta obligació entrarà en vigor el pròxim 12 de maig 2019. Així doncs, a partir d’aquesta data s’haurà de realitzar un registre diari de la jornada de tots els seus empleats inclosa l’hora concreta d’inici i de fi de la jornada.

Per tant, a partir d’aquesta data, es creen els registres d’entrada i sortida de cada treballador, que hauran de tenir totes les empreses i que serviran per a controlar que no s’excedeixin les jornades laborals màximes exigides en la normativa i que, si escau, es retribueixin les hores extres.

Atenció. Cal tenir en compte que aquesta norma, haurà de ser convalidada per la Diputació Permanent del Congrés en el termini de 30 dies hàbils des de la publicació de la citada norma (per la dissolució del Congrés dels Diputats el passat 5 de març de 2019

Regulació vigent fins al 12 maig de 2019

Fins ara, la seva empresa tenia l’obligació de registrar la jornada dels seus empleats a temps parcial i d’efectuar una totalització mensual. També havia de lliurar, juntament amb la nòmina, una còpia d’aquest registre a l’empleat, reflectint el resum de les hores realitzades cada mes (fossin ordinàries o complementàries).

Què ha de tenir en compte a partir del 12 de maig?

El Reial decret llei 8/2019 modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, amb efectes des del 12 de maig de 2019, per a establir l’obligació empresarial de garantir el registre diari de jornada de tota la seva plantilla, inclosa la dels contractats a jornada completa.

En concret, s’estableix l’obligació de:

  • Garantir, per les empreses, el registre horari de la jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari.
  • Organitzar i documentar el registre de jornada, mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, mitjançant decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants dels treballadors en l’empresa (per exemple, mitjançant un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l’hora d’entrada i de sortida).
  • Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Atenció. Aquesta obligació de registre de jornada afecta a totes les empreses que tinguin assalariats, sense excepcions per sector, mida de la plantilla ni altres motius. Cadascuna d’elles haurà d’acordar les condicions en les quals s’aplica el registre.

Finalment, assenyalar que la norma assenyala la possibilitat del Govern d’establir -a més de les ampliacions sobre limitacions de la jornada de treball i dels descansos ja previstes- especialitats en les obligacions de registre de jornada per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves peculiaritats així ho requereixin. Això, a proposta de la titularitat del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i sempre prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

Infracció greu

Finalment, cal assenyalar que la norma modifica l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria.

Això implicarà que es podria derivar proposta de sanció amb causa tant en la no instauració del registre de jornada, com en un incompliment referit a la conservació de les dades del registre, o a la participació dels representants legals dels treballadors en la seva confecció. Recordem que la sanció derivada d’una infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació podria ser sancionada amb una multa d’entre 626 i 6.250 €.

Leave A Comment