Published On: febrero 7th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

Al BOE del dia 29 de gener del 2018, s’ha publicat l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial (FOGASA) i formació professional per a l’exercici 2018, que manté les normes previstes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) pel 2017 a l’espera de l’aprovació dels pressupostos corresponents a aquest exercici. No obstant això, s’han dut a terme les adaptacions exigides per les modificacions legals contingudes en normes publicades amb posterioritat a la LPGE 2017 (RDL 14/2017, Llei 6/2017 o RD 1077/2017, entre altres), que se’n destaca el següent:

 • Fixació del límit mínim de cotització (858,60 €/mes).
 • Adaptació de les bases mínimes del règim general i règims assimilats, de les bases mínimes aplicables als treballadors inclosos en el sistema especial del règim general dels treballadors agraris per compte d’altri i de les bases de cotització aplicables en el sistema especial del règim general dels empleats de llar.
 • Adaptació de les bases de cotització del RETA i del sistema especial per a treballadors per compte agraris establert en el RETA.
 • Increment dels tipus de cotització per contingències comunes a càrrec de l’ocupador i de l’empleat aplicables en el sistema especial per a empleats de la llar, així com el tipus de cotització a càrrec de l’empresari corresponent als treballadors inclosos en els grups de cotització 2 a 11 del sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.
 • Adaptació de les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parcial.
 • Es fixen les quotes en els contractes per a la formació i l’aprenentatge.
 • Es fixen els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics, com són els de conveni especial, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social o exclusió d’alguna contingència.
 • S’estableixen els coeficients per a la determinació de les aportacions a càrrec de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social.
 • Es fixen els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema (annex), corresponents a l’exercici 2017, i el volum de cotització per contingències professionals a assolir durant el període d’observació (5.000 €), per al càlcul de l’incentiu previst en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

Règim general de la Seguretat Social

 • El límit màxim de la base de cotització al règim general serà, a partir de l’1 de gener del 2018, de 3.751,20 euros mensuals.
 • El límit mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.
 • Bases de cotització per jornades reals: màxima 163,10 euros/mes.

Durant l’any 2018, la cotització al règim general per contingències comunes estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

 

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors. 1.199,10 3.751,20
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats. 994,20 3.751,20
3 Caps administratius i de taller. 864,90 3.751,20
4 Ajudants no titulats. 858,60 3.751,20
5 Oficials administratius. 858,60 3.751,20
6 Subalterns. 858,60 3.751,20
7 Auxiliars administratius. 858,60 3.751,20

 

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/dia

Bases màximes

Euros/dia

8 Oficials de primera i segona 28,62 125,04
9 Oficials de tercera i especialistes 28,62 125,04
10 Peons 28,62 125,04
11 Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional. 28,62 125,04

 

Tipus de cotització

Es mantenen els tipus de cotització establerts pel 2017:

 • Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent, del qual el 23,60 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador.
 • Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l’empresa.

Règim especial de treballadors per compte propi

Les base mínima de cotització al RETA pel 2018 queda fixada en 919,80 euros mensuals i la màxima en 3.751,20 euros mensuals.

 • Base de cotització màxima dels treballadors autònoms que a 01-01-2018 tinguin menys de 47 anys, o 47 anys amb una base de cotització igual o superior a 2.023,50 euros mensuals o que causin alta en aquest règim: la que triïn entre les bases màxima i mínima anteriors.