Published On: junio 13th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

En la pàgina web del Ministeri de Treball (Inspecció de Treball i Seguretat Social, d’ara endavant «ITSS»), s’ha publicat el Criteri tècnic de la ITSS 101/2019, sobre actuació de la ITSS en matèria de registre de jornada, que fixa els criteris per a la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn en relació amb les disposicions relatives al registre de jornada establertes en l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, deixant sense efecte, en el que s’oposin a l’ara fixat, la Instrucció 1/2017 complementària de la 3/2016 sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries utilitzada fins al moment.

Les actuacions subjectes a la interpretació del present criteri tècnic es refereixen als contractes de treball a jornada completa, sense perjudici del que s’assenyala respecte als contractes a temps parcials.

Sense perjudici de les especificacions per als contractes a temps parcial, i establertes les bases respecte de l’obligatorietat de gestió del registre de jornada, per al correcte registre de la jornada en els contractes de treball a jornada completa hem de tenir en compte el següent:

  • La gestió del registre és una obligació de resultat que comporta haver d’establir fàcticament un registre, i no és una opció per a l’empresari. No es tracta d’una fi en si mateix, sinó d’un instrument per al control de la normativa del temps de treball.
  • El criteri aclareix que el que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament, i no s’exigeix expressament el registre de les  interrupcions o pauses a l’inici i final de la jornada que no tinguin el caràcter de temps efectiu de treball. Ara bé, si el registre no recull una visió adequada i completa del temps de treball es podria presumir que la jornada comprèn tot el temps des de l’inici a la finalització de la jornada registrada, i correspondrà a l’ocupador l’acreditació que no és així.
  • S’ha de tractar d’un sistema objectiu, que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori, amb independència que s’utilitzin mitjans electrònics, telemàtics o merament manuals. El registre de la jornada no s’entendrà compliment amb la mera exhibició d’un horari, del calendari laboral o els quadrants. Aquests proporcionen una previsió de les hores de treball però s’exigeix que el registre es realitzi després de la seva realització.
  • Respecte a la manera de conservació del registre, és vàlid qualsevol medi físic o de qualsevol altre tipus, però ha de ser documentat, per la qual cosa en aquells casos en què el registre es realitzi per mitjans electrònic o informàtics, la Inspecció podrà requerir la impressió dels registres, la seva descàrrega o subministrament en suport informàtic i en format llegible i tractable. No se’n requereix la totalització, és a dir, no és necessari que l’empresa faci la suma de les jornades realitzades i d’aquesta informació a la Inspecció.
  • El registre ha de ser accessible en qualsevol moment no només per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, també quan així sigui sol·licitat pels treballadors o els seus representants, i físicament ha d’estar i romandre en el centre de treball o ser accessible des d’ell de forma immediata. Això no implica l’obligació de lliurament d’una còpia del registre, tret que així ho prevegi el conveni col·lectiu o pacte exprés sobre aquest tema.

Règim sancionador

Finalment, i quant al règim sancionador, les novetats incloses en el Reial decret llei 8/2019 suposen també la modificació de l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, que queda redactat en els següents termes: «5. La transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos, registre de jornada i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de l’Estatut dels Treballadors.»

La modificació introduïda és clara, ja que tipifica com a infracció greu la transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada, inclosa la seva previsió específica en l’article 7.5 transcrit.

Quant a l’inici de procediments sancionadors per l’incompliment de l’obligació de registre de la jornada, això és possible des de l’entrada en vigor de l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, és a dir, des del 12 de maig de 2019.

No obstant això, s’haurà de tenir en compte pels actuants les previsions ja assenyalades de la norma que deriva a la negociació col·lectiva o als acords amb els representants dels treballadors el relatiu a l’organització i documentació d’aquest registre -com és la modalitat de registre que s’hagi de seguir-, per la qual cosa es valorarà l’existència d’una actuació de l’empresa en aquest sentit i una negociació entre les parts sota el principi de la bona fe.

També s’hauran de tenir en compte la resta de les circumstàncies del cas, entre les quals cal assenyalar que el registre de la jornada no constitueix una fi en si mateix, sinó un instrument per al control del compliment de la normativa en matèria de temps de treball, amb les seves conseqüències respecte de la salut laboral, així com de la realització i l’abonament i cotització de les hores extraordinàries. El registre és un mitjà que garanteix i facilita aquest control, però no l’únic.

L’anterior suposa que, si hi hagués certesa que es compleix la normativa en matèria de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, encara que no es dugui a terme el registre de la jornada de treball, després de la valoració de l’inspector actuant en cada cas, es podria substituir l’inici del procediment sancionador per la formulació d’un requeriment perquè es doni compliment a l’obligació legal de garantir el registre diari de la jornada de treball.

Altres qüestions

Es deixa sense efecte la Instrucció 1/2017, complementària a la Instrucció 3/2016, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, i aquesta última en relació amb els criteris interpretatius de la mateixa referits exclusivament al registre de la jornada de treball, en el que s’oposin a aquest criteri tècnic.

VEGEU EL CRITERI TÈCNIC 101/2019

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Leave A Comment