Published On: noviembre 7th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

Volem recordar-los que és molt important saber quan caduquen determinades actuacions i quan prescriuen en l’àmbit de les reclamacions derivades del contracte de treball.

  • La caducitat és l’extinció d’un dret pel transcurs del temps que la llei concedeix per al seu exercici. El termini de caducitat, solament es pot suspendre, és a dir, que si es paralitza el seu còmput per alguna actuació judicial, una vegada reprès, solament s’explicarà el temps que resti i no des del principi.
  • La prescripció és l’extinció d’un dret pel transcurs del temps unit al no exercici d’aquest. El termini de prescripció, a diferència del de caducitat, pot interrompre’s. Això és, que si es paralitza el seu còmput, una vegada reprès, es començarà a explicar des del principi.

Prescripció de les accions derivades del contracte de treball

L’article 59 de l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix que les accions derivades del contracte de treball que no tinguin assenyalat cap termini especial prescriuran al cap d’un any de la seva terminació.

A aquests efectes, es considerarà acabat el contracte:

  1. a) El dia en què expiri el temps de durada convingut o fixat per disposició legal o conveni col·lectiu.
  2. b) El dia en què acabi la prestació de serveis continuats, quan s’hagi donat aquesta continuïtat per virtut de pròrroga expressa o tàcita.

Si l’acció s’exercita per exigir percepcions econòmiques o per al compliment d’obligacions de tracte únic, que no puguin tenir lloc després d’haver-se extingit el contracte, el termini d’un any es computarà des del dia en què l’acció es pogués exercitar.

Infraccions i faltes

D’acord amb l’article 60 de l’Estatut dels Treballadors, i la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, les infraccions comeses per l’empresari prescriuran a 3 anys, excepte en matèria de Seguretat Social.

Respecte als treballadors, les faltes tenen un termini de prescripció segons la seva gravetat:

  1. A) Faltes lleus. Prescriuran al cap de 10 dies.
  2. B) Faltes greus. Prescriuran al cap de 20 dies.
  3. C) Falte molt greus. Prescriuran al cap 60 dies.

Tots aquests terminis es comptaran a partir de la data en què l’empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, al cap de 6 mesos d’haver-se comès.

PRESCRIPCIÓ D’INFRACCIONS I FALTES LABORALS
Acció Termini Còmput
Infraccions de l’empresari que no es consideren contra la Seguretat Social. 3 anys. Des que es van cometre.
Falta lleu del treballador. 10 dies. Des que l’empresa tingui coneixement de la seva comissió.
Falta greu del treballador. 20 dies. Des que l’empresa tingui coneixement de la seva comissió.
Falta molt greu del treballador. 60 dies. Des que l’empresa tingui coneixement de la seva comissió.
Prescripció llargues de les faltes. 6 mesos. Des del dia de la seva comissió.
Falta de persona que ostenti el càrrec d’alta adreça sotmès a regulació laboral de caràcter especial. 12 mesos. Des de la seva comissió.
Des que l’empresari tingués coneixement de la falta.

 

Caducitat

D’altra banda, d’acord amb l’article 59 de l’Estatut dels Treballadors, l’exercici de l’acció contra l’acomiadament o resolució de contractes temporals caducarà al cap de 20 dies d’aquell en què s’hagués produït.

També caducaran al cap de 20 dies les accions contra les decisions empresarials en matèria de mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions de treball. En aquest cas el termini es computarà des de l’endemà de la data de notificació de la decisió empresarial, després de la finalització, si escau, del període de consultes.

Això no obstant, el termini de caducitat quedarà interromput per la presentació de la sol·licitud de conciliació davant l’òrgan públic de mediació, arbitratge i conciliació competent.

Per més informació sobre aquesta ajuda o altres qüestions relacionades podeu comptar amb el suport de Centre Gestor Lleida. La nostra experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals ens avala.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Leave A Comment