Published On: febrero 21st, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

El Reial decret 1512/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifica entre altres, el Reglament sobre l’IVA, ha baixat l’aplicació del tipus de l’IVA del 21 al 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales i als organitzadors d’obres teatrals i musicals, amb efectes des de l’01-01-2019.

No obstant això, poden sorgir molts dubtes a l’hora d’aplicar aquest tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics.

Per això l’AEAT ha publicat al seu web una nota informativa, d’acord amb la Doctrina de la Direcció General de Tributs (DGT) existent fins a gener de 2019, per aclarir les següents qüestions a l’hora de determinar si es compleixen els requisits perquè resulti d’aplicació el tipus del 10%.

A) Prestador del servei

L’intèrpret, artista, director o tècnic ha de ser una persona física. Tributaran al 21% els serveis prestats per societats mercantils i comunitats de béns.

El tipus del 10% s’aplicarà amb independència que l’intèrpret, artista, director o tècnic:

 • contracti a través d’un representant que actuï en nom aliè, ja que s’entén que és el propi artista qui presta per si mateix el corresponent servei artístic (consulta de la DGT 0720-98).
 • contracti els serveis d’altres artistes en règim de dependència de caràcter laboral per a prestar el servei (consulta de la DGT 1679-98).

B) Destinatari del servei

El servei s’ha de prestar a organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Té la consideració d’organitzador d’una obra teatral o musical la persona o entitat que dugui a terme l’ordenació dels mitjans materials i humans o d’un d’ells amb la finalitat que l’obra teatral o musical es representi (contractació del local, publicitat, venda d’entrades, etc.).

Poden tenir la condició d’organitzadors d’obres teatrals o musicals:

 1. Les entitats públiques (estat, comunitats autònomes, diputacions, ajuntaments).
 2. Associacions de diversa naturalesa (culturals, de veïns, de pares d’alumnes).
 3. Col·legis públics o privats.
 4. Sindicats, comitès d’empresa o partits polítics.
 5. Empreses dedicades habitualment a l’organització d’obres (empresaris teatrals, propietaris de «pubs» o sales de festa).
 6. Agents artístics, representants i promotors, quan assumeixin l’organització de les obres no limitant-se a l’activitat de mediació.
 7. Empreses que tenen un altre objecte social però que ocasionalment organitzen la representació d’obres teatrals o musicals, sigui quina sigui la finalitat d’aquesta activitat (caixes d’estalvi, empreses comercials o industrials).

Tributaran al 21% els serveis prestats pels intèrprets, artistes, directors o tècnics, persones físiques, a entitats que no assumeixin l’organització de l’obra o bé es limitin a les labors de mediació.

C) Tipus de servei artístic prestat

Els serveis prestats s’hauran de referir a obres teatrals o musicals.

Es consideren obres teatrals, les obres dramàtiques, dramàtic musicals, coreogràfiques, pantomímiques i literàries quan siguin objecte de recitació o adaptació per a l’escena.

Es consideren obres musicals, les que s’expressen mitjançant una combinació de sons a la qual s’hi pot unir o no un text literari.

Per a l’aplicació del tipus reduït, no té transcendència:

 • El lloc on es produeixi l’actuació (parcs, places, col·legis, sales de festes, cases de cultura, pubs, teatres o altres locals).
 • El procediment establert per a la determinació de l’import de la contraprestació pels serveis (caixet fix o percentatges en la recaptació per taquilla).
 • La finalitat específica perseguida per l’organitzador de l’obra (organització de festes populars o altres actes lúdics de caràcter gratuït per als seus espectadors, organització de l’activitat amb finalitats lucratius.)

Tributen al 10% els serveis artístics de guinyol (consulta DGT 1500-98), els teatres de titelles (consulta DGT 1570-98), contacontes i els serveis consistents a recitar poesies durant un concert flamenc (consulta DGT 2392-99).

Tributa al 21% l’activitat de màgia perquè no es considera obra teatral.

Leave A Comment