Published On: noviembre 29th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Com ja sap, una empresa de treball temporal o ETT és una companyia que ofereix en el mercat laboral serveis d’intermediació a l’empresa usuària, és a dir, una altra companyia. Aquestes últimes contracten a les empreses de treball temporal perquè reclutin a candidats i, finalment, l’empleat prestarà serveis a l’empresa usuària.

Entre els tipus de contractes més habituals realitzats per aquestes empreses, hi trobem els d’interinitat, obra i serveis o els de circumstàncies de la producció.

Per a les empreses, l’avantatge fonamental de comptar amb una ETT és l’estalvi de costos, especialment en reclutar empleats, encara que també es destaca l’estalvi de temps en la recerca i selecció de candidats idonis, així com en les gestions administratives.

Quan una empresa (denominada a aquest efecte «empresa usuària») vol contractar a un treballador a través d’una ETT, ha de signar un contracte de posada a disposició amb l’ETT. A partir d’aquí, és l’empresa de treball temporal la que signa un contracte de treball amb la persona que treballarà per a l’empresa usuària, persona que queda sotmesa al poder de direcció d’aquesta última.

El fet que l’ETT sigui una empresa però amb un particular objecte social ‐la contractació de treballadors per a cedir-los a les empreses usuàries‐, fa sorgir dos tipus de relacions laborals:

a) La dels treballadors contractats per a prestar serveis exclusivament sota la direcció i control de la pròpia ETT.

Aquests treballadors estan lligats amb l’ETT per una relació de treball comú, d’acord amb qualsevol de les modalitats que siguin legalment admissibles; i respecte dels quals l’ETT ocupa la mateixa posició que qualsevol empresari.

b) La dels treballadors contractats per l’ETT, no per prestar-hi serveis directament, sinó per ser posats a la disposició de l’empresa usuària, que quedaran sotmesos al seu poder de direcció.

S’origina així una situació particular en la qual l’ETT és jurídicament l’empresari contractant del treballador, però l’empresari material és l’empresa usuària que exercitarà sobre el treballador posat a disposició els poders de direcció corresponents.

Aquesta situació origina una relació triangular: la de l’ETT amb el treballador que contracta per a ser cedit a la usuària; la de l’empresa usuària amb el treballador posat a la seva disposició; i les relacions entre la ETT i l’empresa usuària.

Quins drets tenen els treballadors que són contractats per l’ETT?

En primer lloc ens centrarem en explicar els drets del treballador en l’empresa usuària, és a dir, en l’empresa en la qual exercirà la seva activitat:

 • Al treballador per ETT se li aplica el mateix conveni col·lectiu que a la resta de la plantilla de l’empresa usuària. Això és important, perquè significa que no hi pot haver discriminacions entre els treballadors contractats directament per l’empresa usuària i els que contracta a través de l’ETT. Tots tenen dret a les mateixes condicions essencials, com poden ser remuneració, durada de la jornada, hores extraordinàries, períodes de descans, treball nocturn, dies festius i vacances. Tampoc pot haver-hi discriminacions a l’hora de permetre’ls la utilització de les instal·lacions comunes (menjadors, guarderies, àrees de descans, mitjans de transport, etc.).
 • Dret a la mateixa protecció en matèria de seguretat i salut, protecció a les dones embarassades, igualtat de tracte i no discriminació.
 • Dret al mateix salari que els treballadors de l’empresa usuària. Cal recordar que la nòmina la paga l’ETT, no l’empresa usuària. En alguns casos pot semblar que paguen més, perquè en la nòmina se’ls inclou les pagues extres prorratejades i les vacances.
 • Dret a les mateixes cotitzacions a la Seguretat Social i desocupació.
 • L’empresa ETT no ha de descomptar al treballador per la intermediació ni altres serveis. És a dir, l’empleat no ha de carregar amb cap mena de comissió.
 • El treballador que ha estat contractat per ETT té dret a rebre la indemnització per fi de contracte que marca la llei quan acaba la seva feina en l’empresa usuària. En la majoria de casos, quan el contracte és per temps determinat (contracte temporal), la indemnització és la part proporcional que correspondria a 12 dies de salari per any treballat. Per exemple, si el treballador ha estat 3 mesos en l’ETT, li correspon una indemnització de fi de contracte de sou equivalent a tres dies. La indemnització no la hi paga l’empresa usuària, sinó que ha d’abonar-la-hi la pròpia ETT.

En segon lloc, respecte als drets del treballador en la seva relació amb l’ETT, podem destacar:

 • L’ETT és responsable del pagament al treballador del salari, mentre es troba cedit.
 • L’ETT també és responsable de cotitzar pel treballador a la Seguretat Social.
 • El contracte laboral entre l’ETT i el treballador s’ha de realitzar sempre per escrit. L’ETT lliurarà una còpia al treballador i comunicarà la contractació a l’oficina pública d’ocupació.
 • El contracte de durada determinada entre treballador i ETT, que normalment coincideix amb el de posada a disposició que ha signat l’ETT amb l’empresa usuària, ha de contenir tota la informació següent:
 • Identificació de l’ETT (el seu número d’identificació administrativa, dades d’identificació fiscal i de cotització a la Seguretat Social).
 • Identificació de l’empresa usuària (identificació fiscal i compte de cotització en la Seguretat Social).
 • Les dades de la persona ocupada.
 • Les característiques del treball que exercirà la persona seleccionada.
 • La raó per la qual es realitza aquesta contractació.
 • L’horari i el lloc on es desenvoluparan les tasques convingudes.
 • La retribució econòmica que s’ha acordat.
 • El conveni col·lectiu pel qual es regeixen l’ETT i conveni col·lectiu de l’empresa usuària.

I en matèria de prevenció de riscos laborals:

 • Per a l’execució del contracte de posada a disposició, l’empresa de treball temporal haurà de contractar o assignar el servei a un treballador que reuneixi o pugui reunir, si escau, prèvia la formació necessària, els requisits en matèria de prevenció de riscos laborals, i s’assegurarà de la seva idoneïtat sobre aquest tema.
 • L’empresa de treball temporal s’haurà d’assegurar que el treballador, prèviament a ser posat a la disposició de l’empresa usuària, posseeix la formació teòrica i pràctica en matèria preventiva necessària per al lloc de treball a exercir. En cas contrari, haurà de facilitar-li aquesta formació amb mitjans propis o concertats, amb caràcter previ a la prestació efectiva dels serveis. Aquesta formació també podrà ser impartida per l’empresa usuària amb càrrec a l’empresa de treball temporal, previ acord escrit entre totes dues empreses.
 • L’empresa de treball temporal haurà d’acreditar documentalment a l’empresa usuària que el treballador posat a la seva disposició ha rebut les informacions relatives als riscos i mesures preventives, posseeix la formació específica necessària i compta amb un estat de salut compatible amb el lloc de treball a exercir.
 • Aquesta documentació estarà igualment a la disposició dels delegats de prevenció o, en defecte d’això, dels representants legals dels treballadors en l’empresa de treball temporal i de les persones o òrgans amb competència en matèria preventiva.
 • Els treballadors posats a disposició tenen dret a la vigilància periòdica de la seva salut a càrrec de l’empresa de treball temporal, tenint en compte les característiques del lloc de treball a exercir, els resultats de l’avaluació de riscos realitzada per l’empresa usuària i tota la informació complementària que sigui requerida pel metge responsable

Leave A Comment