Published On: diciembre 15th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

Qualsevol empresa està exposada a múltiples amenaces que podrien posar-la en risc. Per això, comptar amb una pòlissa d’assegurances que protegeixi la seva infraestructura i intangibles ha de ser la teva prioritat. Al final, és una inversió que t’ofereix grans beneficis.

L’empresari ha de prestar una especial atenció als contractes d’assegurança, ja que és l’única manera d’estar coberts davant la possible materialització dels riscos als quals estem exposats.

Aquests riscos són molts i molt variats; alguns d’ells afecten a tot tipus d’empresa, mentre que uns altres dependran del tipus d’activitat que estiguem realitzant. En termes molt generals, els riscos als quals està exposada gairebé tota empresa i que, per tant, haurien d’estar coberts per una assegurança són els següents:

Incendi i riscos complementaris: l’incendi és un risc al qual estan exposades totes les empreses i locals de negoci, tant si es produeix de forma accidental o és intencionat. Aquesta assegurança cobreix l’incendi de les instal·lacions de l’empresa, així com l’explosió produïda per vapors o gasos a pressió i la caiguda de llampecs. Es cobreixen a més, altres riscos complementaris, tals com els desperfectes provocats per l’acció del fum, actes de vandalisme produïts després de l’incendi, danys provocats per l’aigua, inundacions, tempestes, així com els danys derivats de les mesures de salvament com a conseqüència de l’incendi.

Robatori i espoliació: igualment, totes les empreses estan amenaçades pel risc de robatori i espoliació. També es cobreixen els danys que es produeixen com a conseqüència del robatori: canvis de pany, desperfectes, neteja, reposició d’arxius, etc.

Ruptura de maquinària i avaria d’equips electrònics: es cobreixen les despeses per la reparació de les màquines i equips electrònics, tant per la intervenció del personal que les manipula, com per vicis ocults o fenòmens elèctrics, així com les despeses derivades, com són les hores extraordinàries, transport urgent, recuperació d’arxius informàtics, increments del cost d’operació, entre d’altres, a efectuar com a conseqüència del sinistre.

Lucre cessant: en cas que es produeixi un sinistre, per exemple un incendi, l’empresa disminueix la seva activitat o, fins i tot, és possible que l’hagi hagut de parar. Això suposa que, mentre no es percep la indemnització i es reparen els desperfectes, l’empresa incorre en unes despeses fixes, que ha de seguir pagant (salaris, contractes, etc.), així com la pèrdua de beneficis pel que fa als esperats de no haver-se produït el sinistre. Aquesta pèrdua de beneficis s’obté de comparar el compte de resultats prevista per a l’exercici econòmic amb la real, una vegada esdevingut el sinistre. D’altra banda, es cobreix també el pagament dels lloguers que el propietari de les instal·lacions deixarà de percebre per la interrupció de l’activitat.

Responsabilitat civil: les garanties de responsabilitat civil cobreixen els danys que sofreixen terceres persones, derivats de l’activitat de l’empresa. Aquests danys poden ser de diferents tipus, la qual cosa dóna lloc a diferents modalitats de responsabilitat civil, d’entre les quals citem les més importants:

 1. Responsabilitat civil locativa: es tracta de la responsabilitat en què incorre l’arrendatari de l’immoble en el qual es desenvolupa l’activitat empresarial, quan es produeixen danys derivats d’incendi, explosió o l’acció de l’aigua.
 1. Responsabilitat civil d’explotació: consisteix en la responsabilitat en la qual incorre l’empresari per l’acompliment de la pròpia activitat empresarial, pels següents conceptes, entre d’altres:
 • realització, dins i fora de les instal·lacions, dels processos productius propis de l’activitat empresarial;
 • l’actuació dels empleats en l’acompliment de les seves funcions;
 • el tractament, emmagatzematge, càrrega, descàrrega i transport de mercaderies;
 • els serveis de seguretat i vigilància;
 • l’accés a les instal·lacions de l’empresa de clients i proveïdors;
 • la repercussió per als veïns de les instal·lacions de l’empresa.
 1. Responsabilitat civil subsidiària: si bé l’empresa no incorre en responsabilitat per les accions derivades directament de l’activitat empresarial, sí que pot ser responsable, de forma subsidiària, per:
 • actes de persones que, no sent empleats de l’empresa, se’n serveix per a l’exercici de l’activitat, com és el cas de subcontractistes i els seus empleats;
 • conducció, per empleats de l’empresa, i per a l’acompliment de la seva feina, de vehicles de la seva propietat o lloguer, quan la seva assegurança no sigui suficient per a la cobertura dels danys causats.
 1. Responsabilitat civil patronal: és la responsabilitat en què incorre l’empresari en cas que es produeixin lesions o defunció dels seus empleats per incomplir alguna de les mesures de seguretat i higiene en el treball.
 1. Responsabilitat civil de productes: es cobreixen els danys derivats per l’ús, manipulació o simple tinença dels productes de l’empresa o per errors en les instruccions de muntatge, utilització o consum.
 1. Responsabilitat civil de treballs i serveis prestats: es cobreixen els danys a tercers produïts per l’ús i existència dels béns que han estat fruit dels treballs o serveis prestats una vegada acabats i posats a la disposició del client.

Riscos extraordinaris: el Consorci de Compensació d’Assegurances es fa càrrec dels danys provocats per fenòmens de la naturalesa, terrorisme i similars, així com l’actuació de les Forces Armades en temps de pau, sempre que no estiguin emparats per la pòlissa d’assegurança normal o que, àdhuc estant-ho, l’entitat asseguradora no pugui fer front a les seves obligacions d’indemnització per haver estat declarada en fallida, suspensió de pagaments o insolvència intervinguda per la Comissió Liquidadora d’Entitats Asseguradores.

Tots aquests riscos són fàcils de cobrir, ja que les entitats asseguradores ofereixen paquets de cobertura integral, anomenats pòlisses de multirisc empresarial, en les quals es reuneixen, en un únic contracte, les cobertures pròpies de diferents rams d’assegurança, independents entre si.

L’avantatge de la contractació d’aquestes assegurances multirisc està en:

 1. D’una banda, no hem de preocupar-nos de contractar tots i cadascun dels riscos que ens afecten, caient en oblits involuntaris, però que poden provocar conseqüències econòmiques greus en cas que es produeixi l’esdeveniment del risc.
 1. I, per una altra, en reunir en un sol contracte el que es faria en diferents pòlisses d’assegurança, ens estalviem els costos administratius i de gestió d’aquestes pòlisses, a abonar a l’entitat asseguradora, i per tant el preu d’aquesta assegurança multirisc és menor que la suma dels preus de les pòlisses de cadascun dels rams d’assegurança, per als mateixos riscos i quanties coberts.

A més, d’entre les assegurances genèriques que afecten a una empresa, es poden citar els següents:

Assegurança de crèdit: les empreses, en el desenvolupament de la seva activitat, té com a fi la venda del producte que elabora. El risc a què s’enfronta és que els seus clients no li paguin l’import de la venda. El motiu de la falta de pagament pot ser divers. Les entitats asseguradores han elaborat una modalitat d’assegurança que cobreixi la falta de pagament dels deutors que han estat declarats en situació d’insolvència definitiva. Però la qualificació d’insolvència no és immediata i, no obstant això, l’empresa necessita circulant per seguir amb la seva activitat normal. Per això, quan transcorre un període de temps des que es produeix l’impagament del crèdit, que sol ser de sis mesos, l’entitat asseguradora abona a l’assegurat el 50% de l’import del deute en concepte d’avançament, fins que es produeixi la liquidació definitiva de la indemnització. El preu de l’assegurança per a cada empresa és diferent, ja que dependrà de la solvència que acrediti cadascun dels seus clients.

Assegurança de caució: aquest és el cas oposat a l’anterior. Pot donar-se el cas que l’empresa, per múltiples raons, pugui passar per períodes en els quals es vegi afectada per una falta de liquiditat. La conseqüència d’això és que, de forma ocasional, es pot retardar en el pagament dels seus compromisos contractuals. Això suposa que l’empresa de la qual és deutora sofreix un impacte en el seu patrimoni igual a l’import que deixa d’ingressar. La finalitat d’aquesta modalitat d’assegurança és garantir el cobrament com més aviat millor. El paper que juga l’entitat asseguradora és el d’avançar l’import del deute contret per l’assegurat, sense que això suposi que quedi, en cap moment, exonerat del seu pagament.

RECORDI
 • La seva empresa està exposada a l’esdeveniment de diversos riscos que poden afectar negativament el funcionament del seu negoci
 • Les pòlisses de multirisc empresarial reuneixen en un sol contracte les garanties que cobreixen diferents rams d’assegurança, a un cost menor
 • Pot estar cobert contra la insolvència dels seus clients i la seva pròpia, donant més tranquil·litat a l’evolució del seu negoci
 • El capital assegurat en les garanties de responsabilitat civil ha d’estar ajustat a la realitat dels danys que l’empresa pot ocasionar

Per més informació sobre aquesta o altres qüestions relacionades podeu comptar amb el suport de Centre Gestor Lleida. La nostra experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals ens avala.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Leave A Comment