Published On: noviembre 22nd, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

L’informem que al BOE del dia 18 de novembre s’ha publicat el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, que inclou una sèrie de mesures tributàries com una reducció del tipus impositiu de l’IVA de les mascàres i en el lliurament de material sanitari.

Així, aquesta baixada afecta només a aquest tipus de màscares, les que normalment són blaus (encara que n’hi ha en més colors), un sol ús, aquelles que abans de la crisi sanitària solíem veure només als hospitals. Però deixa fora altres tipus, com les FFP2 (les que ofereixen més protecció, normalment blanques) o les higièniques (les de tela).

Tipus 4% d’IVA aplicable a les màscares quirúrgiques d’un sol ús

Amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, es redueix al tipus superreduït del 4% (anteriorment 21%) els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús referides en l’acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, del 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de venda al públic en aplicació del que es preveu en l’article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, publicat per la Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia.

D’aquesta manera, el preu ha passat de 0,96 euros a 0,72 euros la unitat, amb un IVA del 21%. La rebaixa del gravamen al 4% provocarà una pròxima disminució del preu màxim. Per tant, està previst que finalment el preu de les màscares baixarà entorn d’un 35%.

Però, en qualsevol cas, la baixada de l’IVA de les mascàres afecta només a les màscares quirúrgiques d’un sol ús, no així a les d’alta protecció FFP2 que mantenen l’IVA de l’21 per cent.

Tipus 0% d’IVA en material sanitari

Novament es prorroga fins al 30 d’abril de 2021 i amb efectes des del 1 de novembre de 2020, el tipus del 0% de l’IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits a l’annex d’aquest RDL 34/2020 els destinataris dels quals siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l’article 20. Tres de la LIVA. A aquest efecte, els subjectes passius afectats podran efectuar conforme a la normativa de l’impost, la rectificació de l’IVA repercutit o satisfet amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 34/2020. En la factura aquestes operacions s’han de documentar com a operacions exemptes.