Published On: septiembre 21st, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Són moltes les empreses que requereixen els serveis d’empleats que treballin a la nit. Aquests treballadors estan contemplats per la llei com a empleats especials, amb unes característiques i uns drets concrets, que els diferencien dels assalariats en horaris diürns.

Què és treballador nocturn?

A l’hora de definir els drets i limitacions dels treballadors en horari nocturn a Espanya és obligatori distingir entre el que es consideren hores nocturnes i el que es considera un treballador nocturn, ja que un treballador pot realitzar ocasionalment hores nocturnes sense ser un treballador nocturn.

En relació amb les hores nocturnes, l’article 36 de l’Estatut dels Treballadors estableix que es considera treball nocturn el realitzat entre les deu de la nit i les sis del matí.

No obstant això, el conveni col·lectiu pot modificar aquesta franja horària, però només en el sentit d’augmentar les hores en les quals es considera treball nocturn. És a dir, sempre a favor del treballador augmentant el període en què les hores seran considerades nocturnes.

En relació amb el treballador nocturn, l’article 36 de l’Estatut indica que es considera treball nocturn el que compleixi almenys d’un dels següents requisits:

  • El qui realitza normalment en període nocturn una part no inferior a tres hores de la seva jornada diària de treball.
  • El qui es prevegi que pot realitzar en el període nocturn una part no inferior a un terç de la seva jornada anual.

Atenció. El treball nocturn és el que es realitza entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Per tant, només haurà de pagar el plus de nocturnitat respecte a les hores que es treballin en aquesta franja.

Recordi, a més, que els menors de 18 anys no poden treballar de nit.

Si un empleat treballa normalment tres hores en horari nocturn com a mínim, o es preveu que almenys realitzarà en aquest període un terç de la seva jornada anual, se’l considerarà treballador nocturn .En conseqüència, haurà de garantir-li una avaluació de la seva salut abans de la seva afectació al treball nocturn, i, en general, no podrà fer hores extres.

Si recorre regularment al treball nocturn, informi’n a l’Autoritat Laboral. Si no ho fa, rebrà una multa de fins a 626 euros.

Què és el plus de nocturnitat?

Com a regla general els treballadors que duguin a terme un servei nocturn tindran una retribució específica que haurà d’estar indicada en el conveni col·lectiu. Se sol denominar «plus de nocturnitat» i sol ser un percentatge del salari base o una quantia ja estipulada convencionalment. La nocturnitat es rep únicament si es realitzen aquestes hores nocturnes.

Atenció. Aquest plus cotitza a la Seguretat Social i està subjecte a la retenció de l’IRPF.

La retribució del treball nocturn vindrà determinada en la negociació col·lectiva, és a dir, en el conveni col·lectiu ja que l’Estatut dels Treballadors no indica res sobre aquest tema.

Per tant, si el conveni no diu res, no es cobrarà plus nocturn, per moltes hores que es realitzin en horari nocturn, tret que es negociï de manera individual entre l’empresari i el treballador.

La legislació laboral, i més concretament l’Estatut dels Treballadors, l’única cosa que regula és quin és el concepte de treball nocturn i d’horari nocturn sense obligar a pagar aquestes hores per sobre d’una hora ordinària.

Per tant, en general, si un empleat treballa de nit haurà de pagar-li el plus de nocturnitat tal com indiqui el seu conveni (encara que no sigui un empleat nocturn). No obstant això, encara que el seu conveni prevegi l’abonament del plus, no haurà de pagar-lo en els següents casos:

Si el seu conveni fixa el salari del seu empleat tenint en compte que el treball és nocturn per la seva pròpia naturalesa. Això succeeix, per exemple, si fixa un sou per als conserges i un altre superior per als conserges de nit.

  • Si ha pactat abonar-li un salari superior al del conveni per compensar les molèsties d’haver de treballar de nit. En aquest cas, deixi constància que aquest salari superior s’abona precisament per a compensar els treballs nocturns. A més, l’increment ha de ser, com a mínim, igual al plus de nocturnitat previst en el seu conveni.
  • Tampoc haurà de pagar el plus si compensa el treball nocturn amb hores de descans (en la proporció que marqui el seu conveni).

Si el seu conveni no regula aquesta matèria, pacti amb el seu empleat la forma de compensar-li, ja sigui amb salari (per exemple, amb un 25% addicional sobre l’hora ordinària) o amb descansos (per exemple, amb 15 minuts per cada hora nocturna treballada).

A més, tingui en compte el següent:

  • El plus de nocturnitat és un complement concedit al treballador per compensar la realització de treballs nocturns, i no és consolidable. Això vol dir que en el moment que es deixi de treballar en horari nocturn, aquest plus serà eliminat.
  • La legislació laboral obliga l’empresari a realitzar una avaluació gratuïta de la salut del treballador, abans que el treball nocturn li produeixi un mal. Aquesta valoració, que mai haurà de pagar el treballador, s’ha de realitzar posteriorment en intervals regulars.
  • Per al cas que es reconeguin problemes de salut lligats al fet del treball nocturn, el treballador tindrà dret a ser destinat a un lloc de treball diürn que existeixi en l’empresa i per als quals estigui qualificat. Aquesta possibilitat de canvi, queda supeditada a l’existència d’un lloc de treball vacant o, en defecte d’això, al canvi amb un altre treballador sempre que existeixi l’acord entre totes les parts implicades. En cap cas pot obligar a l’empresa a crear un lloc per al treballador.
  • El Tribunal Suprem ha assenyalat que a l’hora de calcular el salari que s’abonarà en el període de vacances, a més dels conceptes salarials que reculli el conveni col·lectiu d’aplicació, s’han d’incloure els complements de treball nocturn, els d’hores de presència i el plus de festivitats i diumenges.

Leave A Comment