Published On: enero 17th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Al BOE del dia 29 de desembre s’aprovà el Reial decret 1512/2018, de 28 de desembre (d’ara endavant, RDL), pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l’IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, amb la introducció d’una sèrie de novetats que són d’interès per a empresaris i professionals.

A més, com ja l’hem anat informant anteriorment, s’han aprovat altres normes (com el Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia , i el Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral), que inclouen també novetats en relació amb l’IVA, com la pròrroga per a 2019 dels límits per a l’exclusió del règim d’estimació objectiva en l’IRPF i dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, o l’aplicació del tipus reduït del 10% (abans del 21%) als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.

També hem de destacar l’aprovació de la Directiva (UE) 2018/2057 que modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’IVA (Directiva IVA) pel que fa a l’aplicació temporal d’un mecanisme generalitzat d’inversió del subjecte passiu als subministraments de béns i les prestacions de serveis per sobre d’un llindar determinat (base imposable de les operacions sigui superior a 17.500 euros).

A continuació resumim les principals novetats en l’IVA i facturació continguda en aquestes normes:

Pròrroga per al 2019 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA: el volum d’ingressos l’any anterior que no es pot superar per al conjunt d’activitats empresarials o professionals, excloses les agrícoles, forestals i pesqueres, continuarà sent de 250.000 euros -en lloc de 150.000- per poder aplicar en el 2019 el règim simplificat. Així mateix, continua vigent en 250.000 euros -en lloc de 150.000 euros- l’import màxim de les adquisicions i importacions de béns i serveis de totes les seves activitats empresarials i professionals en l’exercici anterior per no quedar fora d’aquest règim. Respecte al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, es continuarà aplicant el límit de 250.000 euros d’adquisicions de béns i serveis per romandre-hi.

Com a conseqüència de la pròrroga dels límits vigents en el 2018, es dóna un nou termini per a renunciar a aquests règims en el 2019 -fins al 29 de gener de 2019-. Així mateix, aquells subjectes passius que haguessin renunciat a l’aplicació dels règims el mes de desembre, poden entendre que ho han fet en termini, però també podran modificar la seva opció fins al 29 de gener de 2019.

Tractament de los bons convertibles en l’IVA: s’ha publicat la Resolució del 28-12-2018 de la DGT que estableix definicions i regles de tributació dels denominats bons univalents i polivalents (productes denominats «vouchers», «caixes d’experiències»).

Tipus reduït de l’IVA cinemes i teatres: a partir de l’01-01-2019 s’aplica el tipus reduït del 10% (abans del 21%) als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Règim aplicable a la final de la «UEFA Champions League 2019» i «UEFA EURO 2020«:s’estableix un règim duaner especial que s’aplica a les mercaderies que s’importin per a la seva utilització en la celebració i desenvolupament d’aquests esdeveniments. Respecte a l’IVA, s’adopten diverses mesures relacionades amb aquestes finals, com la no exigència del requisit de reciprocitat per a retornar les quotes de l’impost suportades per aquest motiu per empresaris i professionals no establerts en la Comunitat, que no sigui necessari el nomenament de representant a l’efecte de les obligacions imposades per la llei de l’impost per empresaris no establerts en la Comunitat, Canàries, Ceuta o Melilla, o establir el dret a la devolució de les quotes de l’IVA dels empresaris no establerts, regulant un període de liquidació mensual i alliberant-los d’aplicar l’SII.

Opció per la no subjecció de determinades entregues i prestacions de serveis: s’amplia l’opció de tributar fora del territori d’aplicació de l’impost (TAI) a les prestacions de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió, quan el destinatari és un empresari o professional establert en el territori d’aplicació de l’impost (TAI). Fins ara l’opció tan sols s’aplicava per als lliuraments de béns i no a les prestacions de serveis. D’aquesta manera el reglament s’adapta a la modificació legal, incorporada per Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2018, que estableix un llindar de fins a 10.000 € que, si no és depassat, implica que aquestes prestacions de serveis es localitzen en l’estat membre de l’establiment del prestador. No obstant això, es podrà optar per tributar en l’estat de consum, encara que no s’hagi superat el límit citat.

Regla d’inversió del subjecte passiu per adquisició d’immobles: en el cas que el destinatari decideixi acreditar que compleix amb els requisits per aplicar la inversió del subjecte passiu, ha de manifestar que té dret a la deducció total o parcial de l’IVA. S’adapta al reglament el supòsit legal que també es produeix la inversió del subjecte passiu quan el destinatari té dret a la deducció parcial i no només total de l’IVA.

Subministrament immediat d’informació (SII): 

  • L’opció per l’aplicació de l’SII es podrà exercitar al llarg de tot l’exercici. Fins ara l’opció s’havia d’exercitar durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el qual havia de fer efecte.
  • Els subjectes passius que hagin començat a portar els llibres registre de l’IVA a través de l’SII des d’una data diferent del primer dia de l’any natural, quedaran obligats a remetre els registres de facturació del període anterior a aquesta data corresponents al mateix any natural. Aquests registres hauran de contenir la informació de les operacions realitzades durant aquest període que hagin de ser anotades en els llibres registre de l’IVA.
  • Aquesta informació s’haurà de subministrar identificant que es tracta d’operacions corresponents al període de temps immediatament anterior a la inclusió del subjecte passiu com obligat a la gestió dels llibres registre de l’IVA a través de l’SII.
  • El termini per remetre els registres de facturació corresponents a aquest període serà el comprès entre el dia de la inclusió i el 31 de desembre de l’exercici en què es produeixi.
  • El llibre registre de béns d’inversió inclourà les anotacions corresponents a tot l’exercici.

Obligacions formals del règim especial de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió realitzats en el TAI: en els casos en què resulti procedent emetre factura s’haurà d’ajustar a les normes de l’estat membre d’identificació. La modificació consisteix a substituir l’estat membre de consum per l’estat membre d’identificació.

Terminis per a la remissió electrònica dels registres de facturació per al règim de viatgers:s’especifica que el document únic electrònic de reemborsament s’haurà de subministrar abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s’inclogui la rectificació de l’impost corresponent a la devolució de la quota suportada pel viatger.

Expedició de factura obligatòria: les prestacions de serveis i els lliuraments de béns realitzades pels partits polítics amb motiu de manifestacions destinades a reportar-los un suport financer per al compliment de la seva finalitat específica i organitzades en el seu exclusiu benefici.

La prestació de serveis financers realitzats per empresaris o professionals diferents de les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, entitats gestores de fons de pensions, fons de titulització i les seves societats gestores (fins ara la norma només contemplava l’obligació d’emetre factura per les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals diferents d’entitats asseguradores i de crèdit). A més, el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT podrà eximir a altres empresaris o professionals de l’obligació d’expedir factura, prèvia sol·licitud dels interessats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d’activitat de què es tracti o per les condicions tècniques d’expedició d’aquestes factures.

Facturació de serveis en els quals intervenen agències de viatges actuant com a mediadores en nom i per compte d’altri: el reglament de facturació regula un sistema de facturació específic per a determinades prestacions de serveis en la realització dels quals intervenen agències de viatge actuant com a mediadores en nom i per compte d’altri. Es requereix, entre altres condicions, que es tracti d’algun dels serveis que es delimiten en la norma regulant d’aquesta forma l’àmbit o marc objectiu d’aquest sistema especial de facturació. Entre els serveis que es poden facturar per aquest sistema es troba el transport de viatgers i els seus equipatges, hostaleria, acampament i balneari, etc.

Ara s’amplia de manera important aquest marc objectiu, atès que aquest sistema de facturació s’aplicarà també per als «serveis de viatges als quals sigui aplicable el règim especial de les agències de viatge» de manera que quan una agència de viatges intervingui com a mediadora en la prestació d’aquests serveis per compte d’una altra agència de viatges, podrà aplicar aquest sistema de facturació.

Alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors: s’afegeixen nous supòsits en els quals s’haurà de presentar l’alta, com per exemple per optar per la no subjecció a l’IVA de les prestacions de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió o per comunicar la subjecció a l’IVA de les prestacions de serveis per via electrònica, sempre que el declarant no es trobi ja registrat en el cens.

Inversió subjecte passiu subministraments de béns i prestació de serveis (Directiva 2048/2057 IVA): amb vigència fins al 30 de juny de 2022, data en la qual es preveu que entri en vigor el sistema definitiu de tributació de les operacions intracomunitàries. Com a excepció a la regla general en virtut de la qual el subjecte passiu de l’impost és el proveïdor del bé o el prestador del servei, els estats membres poden establir un mecanisme generalitzat d’inversió del subjecte passiu (GRCM, per les seves sigles en anglès de «Generalised Reverse Charge Mechanism»), a fi que ho sigui el destinatari, sempre que tingui aquesta condició, quan la base imposable de les operacions sigui superior a 17.500 euros.

Ara bé, aprovar aquesta mesura per part dels estats membres exigeix el compliment d’una sèrie de condicions i iniciar un procediment d’autorització que serà concedit pel Consell Europeu abans d’aplicar aquesta mesura (mitjançant decisió d’execució); tot això amb la finalitat de limitar el risc que el frau es traslladi a altres estats membres.

Leave A Comment