Published On: octubre 21st, 2016Categories: Fiscal-Comptable0 CommentsTags: , , ,

L’informem que es modifiquen, pels exercicis 2016 i 2017, els límits d’exclusió de l’Estimació Objectiva (Mòduls).

El dia 30 d’octubre es va publicar la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 que inclou novetats al respecte, ja anunciades en la reforma fiscal del passat novembre. L’Ordre de mòduls pel 2016, que està en projecte, recollirà les següents novetats:

Quedaran directament excloses totes les activitats que suporten la retenció de l’ 1% a les factures emeses (fabricació, construcció, impremtes, confecció,…) amb l’excepció de les activitats de transports.

Pel la resta del conjunt d’activitats econòmiques, el límit d’ingressos es redueix a 250.000 euros anuals, però la facturació a altres empresaris o professionals no podrà superar els 125.000 euros anuals.

El límit d’exclusió per volum de compres de bens i serveis, es redueix a 250.000 euros, amb l’excepció de les adquisicions d’immobilitzat.

Per les activitats agrícoles i ramaderes, el límit d’exclusió serà de 250.000 euros de volum d’ingressos anuals.

En tots aquestos volums s’han de sumar també les operacions del cònjuge, descendents i ascendents, així com de les entitats en atribució de rendes on participin, sempre que siguin activitats idèntiques o similars, existeixi direcció comuna i es comparteixen mitjans personals i materials. A més, quan l’any immediat anterior s’hagi iniciat una activitat, els volums s’eleven a l’any.

Per computar els límits per l’any 2016, es tindrà en compte les operacions del 2015.

El fet de quedar exclòs de l’Estimació Objectiva suposa portar la comptabilitat de la seva activitat per Estimació Directa Simplificada (llibre d’ingressos i llibre de despeses) durant un període, com a mínim, de 3 anys.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Àrea Fiscal i Comptable

Leave A Comment