Published On: octubre 21st, 2016Categories: Fiscal-Comptable0 CommentsTags:

Entre altres mesures destaquem, la pròrroga del restabliment de l’impost sobre el patrimoni també a 2015 o la regulació del dret a la compensació fiscal (aquest serà l’últim any d’acord amb la reforma fiscal de la Llei de l’IRPF) per la percepció de determinats rendiments del capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys en 2014. D’altra banda, i tenint en compte l’aprovació de la reforma fiscal, ja no es regulen els coeficients d’actualització o correcció monetària per a les transmissions d’immobles en 2015.

En el BOE del passat 30 de desembre, es publicà la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015 (LPGE).

 

Aquest any, en l’àmbit tributari, són poques les mesures que incorpora la LPGE, ja que les lleis que han aprovat la reforma fiscal (lleis 26/2014, 27/2014 i 28/2014, de 27 de novembre) les han incorporat en l’impost corresponent, fonamentalment en l’IRPF, l’impost sobre societats i l’IVA. Entre altres novetats en la LPGE, destaca la pròrroga una vegada més de l’impost sobre el patrimoni durant 2015 o la regulació del dret a la compensació fiscal (aquest serà l’últim any d’acord amb la reforma fiscal de la Llei de l’IRPF) per la percepció de determinats rendiments del capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys en 2014. D’altra banda, i tenint en compte l’aprovació de la reforma fiscal, ja no es regulen els coeficients d’actualització del valor d’adquisició a l’efecte de determinar el guany o pèrdua patrimonial que es posi de manifest en la transmissió d’immobles no afectes a activitats econòmiques en l’IRPF o els coeficients de correcció monetària en l’impost sobre societats.

 

A continuació, en forma de resum, destacarem les principals mesures fiscals que es recullen en aquesta LPGE 2015.

 

IRPF

 

Compensació fiscal per percepció en 2014 de determinats rendiments del capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys

 

La Llei de l’IRPF (LIRPF) autoritza a la Llei de pressupostos perquè estableixi una compensació fiscal en l’IRPF per a aquells contribuents que obtinguin rendiments de capital mobiliari procedents d’actius financers o assegurances de vida o invalidesa contractats abans del 20 de gener de 2006 amb termini de generació superior a dos anys. En virtut d’aquesta autorització, la LPGE estableix una compensació fiscal, en l’exercici 2014, pels qui obtinguin rendiments de capital mobiliari procedents d’actius financers o assegurances de vida o invalidesa contractats abans del 20 de gener de 2006 amb període de generació superior a dos anys.

 

Coeficients d’actualització en la transmissió d’immobles

 

Com hem indicat abans, ja no apareixen en la LPGE 2015 els coeficients d’actualització aplicables sobre el valor d’adquisició amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual s’ha modificat, entre d’altres, la LIRPF, ja que aquesta norma ha suprimit per als exercicis 2015 i següents aquest mecanisme d’actualització. Aquests coeficients, recordi’s, resultaven aplicables en les transmissions a títol onerós de béns immobles.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

Límit en la compensació de bases imposables negatives i actius per impost diferit per a l’any 2016

 

Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2015, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, i s’estableix que el límit en la compensació de bases imposables negatives i actius per impost diferit per als períodes impositius que s’iniciïn l’any 2016 serà del 60% (en la Llei 27/2014 el percentatge es va establir, per error, en el 70%).

 

Coeficients de correcció monetària

 

Com ja hem comentat en parlar dels coeficients d’actualització de valors en el cas de l’IRPF, confirmat l’apuntat en la Llei 27/2014 del nou impost sobre societats, ja no es regulen en la LPGE els coeficients de correcció monetària per a les transmissions d’immobles en 2015.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

D’acord amb l’article 61 de la LPGE, es manté per a l’exercici 2015 la vigència de l’impost, i s’elimina, per tant, per a aquest any la reimplantació de la bonificació del 100% sobre la quota íntegra de l’impost que s’havia previst en el Reial decret-llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni.

 

No s’ha d’oblidar en tot cas que, si bé es tracta d’una modificació a escala estatal, les comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives referent a això, per la qual cosa s’haurà de tenir en compte la normativa específica de la comunitat autònoma de residència en relació amb aquest impost.

 

 

 

ITP I AJD

 

Escala per transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris

 

Amb efectes des de l’01-01-2015, s’actualitza en un 1 per cent, pel que fa a la de l’any anterior, l’escala per transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris.

 

Exempció dels fons de capital risc

 

Amb efectes des de l’1 de gener de 2015 i vigència indefinida, s’estableix  en relació amb aquests fons l’exempció de totes les operacions subjectes a gravamen en la modalitat d’operacions societàries (OS), per equiparar el seu tractament al dels fons de titulització hipotecària i els fons de titulització d’actius financers.

 

IMPOSTOS LOCALS

 

Imposto sobre béns immobles

 

Actualització de valors cadastrals

 

Es fixen per a l’any 2015 diferents coeficients d’actualització de valors cadastrals en funció de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoració col·lectiva (ponència de valors).

 

Aquests coeficients seran aplicats als municipis que han acreditat el compliment dels següents requisits, d’acord amb la Llei del cadastre immobiliari:

 

 • Que hagin transcorregut almenys 5 anys des de l’entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l’anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. És a dir, l’aplicació de coeficients d’actualització per a l’any 2015 requereix que l’any d’entrada en vigor de la ponència de valors de caràcter general sigui anterior a 2010.
 • Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que afectin de manera homogènia al conjunt d’usos, polígons, àrees o zones existents en el municipi.
 • Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció General del Cadastre abans del 31 de juliol de 2015.

 

A més, es requereix que els municipis estiguin inclosos en una Ordre. Assenyalar que els municipis als quals li resultaran d’aplicació aquests coeficients d’actualització, establerts en aquesta llei per a l’any 2015, estan establerts en l’Ordre HAP/1750/2014, de 29 de setembre, publicada en el BOE de 30 de setembre de 2014.

 

 

 

Termini d’aprovació del tipus de gravamen de l’IBI i de les ponències de valors

 

S’amplia fins al 31 de juliol de 2015, el termini per aprovar els nous tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles pels ajuntaments afectats per procediments de valoració col·lectiva de caràcter general que hagin de produir efectes l’1 de gener de 2016. Igualment, s’amplia fins al 31 de juliol de 2015 el termini per a l’aprovació i publicació de les ponències de valors totals.

 

Determinació de la base liquidable de l’IBI

 

Es prorroga la possibilitat  que sigui la Direcció General del Cadastre, i no l’ajuntament, qui determini la base liquidable de l’impost quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, tret que l’ajuntament li comuniqui que aquesta competència serà exercida per ell. Aquesta comunicació haurà de fer-la abans que finalitzi el mes de febrer de l’any en el qual assumeixi l’exercici de l’esmentada competència.

 

Pròrroga del benefici fiscal establert en l’IBI per a Lorca (Múrcia)

 

Es prorroga en l’exercici 2015, en el 50 per cent, el benefici fiscal per a l’impost sobre béns immobles establert per l’article 12 del Reial decret-llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Lorca.

 

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

 

Bonificació per a Lorca (Múrcia)

 

Es concedeix, excepcionalment durant 2015, una bonificació del 50 per cent de les quotes de l’impost per a les transmissions dels béns immobles a habitatges, establiments industrials i mercantils, locals de treball i similars, de naturalesa urbana, situats en el municipi de Lorca per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Lorca.

 

TAXES

 

Pel que es refereix a les taxes de la hisenda estatal, s’actualitzen amb caràcter general (mitjançant l’aplicació del coeficient 1,01) els tipus de quantia fixa, excepte les taxes creades o actualitzades per normes dictades en 2014. Respecte a la taxa de l’ICAC per emissió d’informes d’auditoria de comptes queda fixada en 115,37 € (per informe) i 230,74 € (per informe sobre una entitat d’interès públic) per al cas que l’import facturat sigui inferior o igual a 30.000 €. Per a imports facturats superiors la quantia fixa serà de 230,74 € i 461,48 €, respectivament.

 

Finalment, algunes taxes mantenen, en general, els mateixos tipus i quanties que els exigibles durant 2014, com per exemple: les taxes que graven els jocs de sort, envit o atzar; la taxa de regularització cadastral; la taxa d’aproximació i de les prestacions patrimonials de caràcter públic aeroportuàries.

 

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

 

Interès de demora tributari i interès legal dels diners

 

Es fixen fins al 31 de desembre de l’any 2015 l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3,50 i 4,375 per 100, respectivament.

 

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

 

Manté les mateixes quanties fixades per a l’any 2014 i que són les següents: a) diari, 17,75 €; b) mensual, 532,51 €; c) anual, 6.390,13 €; i d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.455,16 € quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 €.

 

Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals

 

Per a l’any 2015, la LPGE relaciona les activitats que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologia i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques, etc.) i estableix els següents beneficis fiscals aplicables a:

 

 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «200 Aniversari del Teatro Real i el Vintè Aniversari de la reobertura del Teatro Real» (des de l’1 de juliol de 2015 al 30 de juny de 2018).
 • Beneficis fiscals aplicables al «IV Centenari de la mort de Miguel de Cervantes» (des de l’1 de gener de 2015 fins al 30 de juny de 2017)
 • Beneficis fiscals aplicables al «VIII Centenari de la Universitat de Salamanca» (des de l’1 de novembre de 2015 al 31 d’octubre de 2018)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Programa Jerez, Capital mundial del Motociclisme» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2017)
 • Beneficis fiscals aplicables a «Cantàbria 2017, Liébana Any Jubilar» (des del 16 d’abril de 2015 al 15 d’abril de 2018).
 • Beneficis fiscals aplicables al «Programa Univers Dona» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2017).
 • Beneficis fiscals aplicables al «60 Aniversari de la Fundació de l’Escola d’Organització Industrial» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016)
 • Beneficis fiscals aplicables a la «Encuentro Mundial en las Estrellas (EME) 2017» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2017)
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració de «Barcelona Mobile World Capital» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2017)
 • Beneficis fiscals aplicables a «l’Any internacional de la llum i de les tecnologies basades en la llum» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015)
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració de «l’ORC Barcelona World Championship 2015» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Barcelona Equestrian Challenge» (des de l’1 de novembre de 2015 al 31 de desembre de 2018)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Women’s Hockey World League Round 3 Events 2015» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2018)
 • Beneficis fiscals aplicables al «Centenari de la Real Federació Andalusa de Futbol 2015» (des de l’1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015)
 • Beneficis fiscals aplicables al programa «Universiada d’Hivern de Granada 2015». S’amplia la durada del programa de suport a aquest esdeveniment que anirà des de l’1 de juliol de 2012 al 30 de juny de 2016.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Una salutació cordial,

Àrea Fiscal-Comptable

Leave A Comment