Published On: enero 3rd, 2017Categories: Laboral0 CommentsTags: ,

Amb la publicació del Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, “de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”, es va establir l’obligatorietat de portar un registre diari de l’horari dels empleats amb contracte a temps parcial.

Desprès d’aquest canvi normatiu  que ha suposat una nova obligació per les empreses, hem tingut coneixement que des de la Inspecció de Treball s’ha iniciat una campanya, en tots els sectors d’activitat, exigint, no només el registre de la jornada dels treballadors a temps parcials, sino també dels treballadors a temps complet.

Aquest decret obliga doncs, a registrar la jornada de tots els treballadors dia a dia, totalitzar-la mensualment i entregar junt amb el rebut de salaris, el resum de totes les hores realitzades en cada mes.

La Inspecció de Treball, a través d’aquestes actuacions, pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

A efectes pràctics del compliment d’aquesta nova obligació aquestes son les condicions del registre que l’Empresa te que realitzar:

 1. Registre: La norma no estableix una forma específica per al registre diari de la jornada, per tan s’entén que serà vàlid qualsevol sistema o mitja que permeti registrar de forma objectiva la jornada dels seus treballadors, amb les seves respectives hores d’entrada i sortida. En el cas de no disposar en el seu centre de treball d’un sistema de fitxatge informàtic o electrònic, es considera també vàlid qualsevol altre mètode objectiu per gestionar aquest control, com pot ser un document o plantilla on en qualsevol cas figuri la següent informació:
 • Identitat de l’empresa
 • Identificació del treballador
 • Especificació de la hora d’entrada i sortida
 • Detall de les hores laborables realitzades i desglossades per dia efectiu de treball
 • Firma del representant legal de la empresa
 • Signatura del treballador
 1. El Responsable de l’Empresa tindrà que conservar este registre durant un període mínim de 4 anys.
 1. Totalització: L’Empresa, te que entregar junt als rebuts de salari, un resum totalitzant les hores realitzades. La norma admet que la còpia d’aquest resum mensual, s’entregui al treballador tant en un document independent com que s’inclogui en el propi rebut de salaris.

Pel que fa a l’incompliment d’aquesta exigència, la Inspecció de Treball, a part del corresponent requeriment pel seu immediat compliment, pot sancionar a l’empresa. Si l’incompliment es deu a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60,00 € i 625,00 €. Si pel contrari es constata un incompliment de la jornada la multa pot ser d’entre 626,00 € en el seu grau mínim i 6.250,00 € en el seu grau màxim. Que existeixi sanció o no, i la seva quantia, serà a criteri de l’inspector en base al numero de treballadors de la empresa i dels requeriments efectuats anteriorment. Tot això sense perjudici de que, d’aquesta possible actuació es constati la realització d’hores extraordinàries, el que suposaria també la corresponent liquidació de quotes a la seguretat social.

En el cas de que no disposin de cap tipus de registre el Centre Gestor posa a la seva disposició dos opcions:

 • Sistema informatitzat: Disposem d’una nova aplicació per al registre i totalització de la jornada laboral dels seus treballadors, inclòs en el servei “Portal de l’Empleat”.

* Para qualsevol ampliació de la informació sobre aquest servei, contacti amb el seu assessor laboral

 • Sistema manual: Fent clic aquí podrà descarregar uns formularis per a poder establir el sistema manual.

De qualsevol manera, en cas de dubte o per qualsevol aclariment, li preguem es fiquin en contacte amb nosaltres.

Centre Gestor Lleida, S.A.

Àrea Laboral

Leave A Comment