POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment el ple i íntegre compliment de les obligacions que disposa la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSIce).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A.

CIF: A25029216

Domicili: RAMBLA D’ARAGÓ, 23 – 25003 – LLEIDA

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, tom 168, llibre 124, secció 4a, foli 133, insc. 1a

Telèfon: 973 279 700

Correu electrònic: rgpd@centregestor.es

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzades per a diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

 

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta. Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d’informació a través del web. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de la recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviar newsletters, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de la recollida de les dades a través dels formularis web.
Administrar les incidències i el manteniment del web. Interès legítim de la Societat.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament Termini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta. Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviar newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Administrar les incidències i el manteniment del web. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que s’apliquin.

 

DRETS DELS USUARIS

Per complir les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t’oferim (encarregats del tractament).

Els encarregats del tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, per això han de seguir les seves instruccions en tot moment i assegurar els mateixos nivells de seguretat.

 

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

 

  • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, demanar que se suprimeixin quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals, si és procedent; en aquest cas, es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat o interessada té dret a rebre les dades personals, si han estat facilitades, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a trametre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
  1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’Usuari pot exercir els drets indicats anteriorment a l’adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o d’un document equivalent, i especificant el dret que vol exercir.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals han de ser facilitades pel mateix interessat de manera absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o de resposta a preguntes que es puguin formular a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot fer que sigui impossible accedir a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals perquè el servei funcioni.

El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i en garanteix la seguretat, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

 

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT O INTERESSADA

Les persones menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare/mare o tutors legals.

Amb la introducció de les seves dades en formularis de contacte o la seva presentació en formularis de descàrrega, l’interessat o interessada accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’interessat o interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per proporcionar un servei òptim a l’interessat o interessada. En cas que no es proporcionin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que el Responsable li faciliti siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MESURES DE SEGURETAT

D’acord amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable està complint totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i que el tractament és adequat, pertinent i limitat al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats de l’interessat o interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable ha de comunicar qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones les dades de les quals puguin haver estat afectades, i a les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús són competents els Jutjats i Tribunals de Lleida.