Com ja l’hem estat informant, a causa de la situació excepcional d’estat d’alarma, s’han establert uns terminis extraordinaris per formular i aprovar els comptes anuals:

  • Formulació de comptes: 31 d’agost de 2020
  • Aprovació dels comptes: 31 d’octubre de 2020
  • Dipòsit dels comptes: 30 de novembre de 2020 (un mes a comptar des de la data d’aprovació)

Doncs bé, tenint en compte l’anterior, en data d’avui ja s’han celebrat la majoria de les juntes, s’han aprovat els comptes anuals de 2019, s’han adoptat molts acords i s’han complert en principi tots els requisits de fons i forma exigits per a la seva legalitat. Però què succeeix si no ha estat així? Què pot passar si s’ha interpretat malament la normativa d’urgència adoptada per la pandèmia de la COVID-19? Per exemple, considera que els terminis de convocatòria no han coincidit amb els exigits per la norma o que el seu dret d’informació no s’ha respectat.

Recordem que el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, permet que, encara que no estigui previst en els estatuts, les sessions es puguin celebrar en videoconferència o per conferència telefònica múltiple, però per poder procedir-hi, el secretari ha de verificar la identitat dels assistents o dels seus representants.

Si no hi estem d’acord, per què motius i de quina manera podem impugnar-los?

Impugnació d’acords socials

Per poder impugnar els comptes anuals, es requereix tenir la condició de soci en el moment de l’aprovació dels comptes, i no haver votat a favor de la seva aprovació (ja no s’exigeix que consti en acta).

Quins actes són impugnables?

Els acords socials que siguin contraris a la Llei, que s’oposin als estatuts o al reglament de la junta de la societat o lesionin l’interès social en benefici d’un o diversos socis o de tercers.

La lesió de l’interès social es produeix també quan l’acord, fins i tot no causant mal al patrimoni social, s’imposa de manera abusiva per la majoria. S’entén que l’acord s’imposa de manera abusiva quan, sense respondre a una necessitat raonable de la societat, s’adopta per la majoria en interès propi i en detriment injustificat dels altres socis.

Si l’acord per a l’aprovació dels comptes és contrari a l’ordre públic, la impugnació és possible també per parts dels socis incorporats amb posterioritat a la seva aprovació.

Quins actes NO són impugnables?

No serà procedent la impugnació d’un acord social quan hagi estat deixat sense efecte o substituït vàlidament per un altre adoptat abans que s’hagués interposat la demanda d’impugnació. Si la revocació o substitució hagués tingut lloc després de la interposició, el jutge dictarà acte de terminació del procediment per desaparició sobrevinguda de l’objecte.

L’anterior s’entén sense perjudici del dret del qui impugni a instar l’eliminació dels efectes o la reparació dels danys que l’acord li hagués ocasionat mentre va estar en vigor.

Tampoc procedirà la impugnació d’acords basada en els següents motius:

a) La infracció de requisits merament procedimentals establerts per la Llei, els estatuts o els reglaments de la junta i del consell, per a la convocatòria o la constitució de l’òrgan o per a l’adopció de l’acord, tret que es tracti d’una infracció relativa a la forma i termini previ de la convocatòria, a les regles essencials de constitució de l’òrgan o a les majories necessàries per a l’adopció dels acords, així com qualsevol altra que tingui caràcter rellevant.

b) La incorrecció o insuficiència de la informació facilitada per la societat en resposta a l’exercici del dret d’informació amb anterioritat a la junta, tret que la informació incorrecta o no facilitada hagués estat essencial per a l’exercici raonable per part de l’accionista o soci mitjà, del dret de vot o de qualsevol dels altres drets de participació.

c) La participació en la reunió de persones no legitimades, tret que aquesta participació hagués estat determinant per a la constitució de l’òrgan.

d) La invalidesa d’un o diversos vots o el còmput erroni dels emesos, tret que el vot invàlid o l’error de còmput haguessin estat determinants per a la consecució de la majoria exigible.

Termini per impugnar

L’acció d’impugnació dels acords socials caducarà en el termini d’un any, tret que tingui per objecte acords que per les seves circumstàncies, causa o contingut resultessin contraris a l’ordre públic, i en aquest cas l’acció no caducarà ni prescriurà.

El termini de caducitat es computarà des de la data d’adopció de l’acord si hagués estat adoptat en junta de socis o en reunió del consell d’administració, i des de la data de recepció de la còpia de l’acta si l’acord hagués estat adoptat per escrit. Si l’acord s’hagués inscrit, el termini de caducitat es computarà des de la data d’oposabilitat de la inscripció.

Legitimació per impugnar

  • Per a la impugnació dels acords socials estan legitimats qualsevol dels administradors, els tercers que acreditin un interès legítim i els socis que haguessin adquirit aquesta condició abans de l’adopció de l’acord, sempre que representin, individualment o conjunta, almenys l’u per cent del capital.
  • Els estatuts podran reduir els percentatges de capital indicats i, en tot cas, els socis que no els assoleixin tindran dret al rescabalament del mal que els hagi ocasionat l’acord impugnable.
  • Per a la impugnació dels acords que siguin contraris a l’ordre públic estarà legitimat qualsevol soci, encara que haguessin adquirit aquesta condició després de l’acord, administrador o tercer.
  • Les accions d’impugnació s’hauran de dirigir contra la societat. Quan l’actor tingués la representació exclusiva de la societat i la junta no tingués designat a ningú a aquest efecte, el jutge que conegui la impugnació nomenarà la persona que ha de representar-la en el procés, entre els socis que haguessin votat a favor de l’acord impugnat.
  • Els socis que haguessin votat a favor de l’acord impugnat podran intervenir a costa seu en el procés per mantenir la seva validesa.
  • No podrà al·legar defectes de forma en el procés d’adopció de l’acord qui havent tingut ocasió de denunciar-los en el moment oportú, no ho hagués fet.

Procediment d’impugnació

La impugnació s’haurà de presentar mitjançant demanda contra la societat al jutjat mercantil que sigui competent, segons el procediment ordinari, si bé amb un incident previ per determinar el caràcter essencial dels efectes invocats en la impugnació.

En el cas que fos possible d’eliminar la causa d’impugnació, el jutge, a sol·licitud de la societat demandada, atorgarà un termini raonable perquè pugui ser esmenada.

Mentre es tramita la impugnació dels comptes anuals s’haurà de fer constar aquest extrem en l’aprovació dels comptes posteriors.

Sentència estimatòria

La sentència ferma que declari la nul·litat d’un acord inscriptible s’haurà d’inscriure al Registre Mercantil. El «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» en publicarà un extracte.

En el cas que l’acord impugnat estigués inscrit al Registre Mercantil, la sentència determinarà a més la cancel·lació de la seva inscripció, així com la dels assentaments posteriors que resultin contradictoris amb ella.