RetornarEls nostres principals serveis d’Assessoria Fiscal

Tràmits Administració Estatal, Autonòmica i Local

Particulars

 • Certificats d’empadronament, convivència
 • Certificats Registres civils
 • Certificats Penals
 • Certificats últimes voluntats

Habitatge

 • Declaracions d’obra nova
 • Canvis de nom de cadastre
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)
 • Actes Jurídics Documentats (AJD)

Empresa

 • Inscripcions i modificacions d’indústries
 • Obertura establiments
 • Expedients de classificació empresarial – Declaració d’alta, variació o baixa en l’IAE i comunicació de l’import net de la xifra de negoci a efectes d’IAE
 • Documents de qualificació empresarial
 • Fulls de reclamació
 • Autoritzacions sanitàries

 • Altes i baixes autònoms

Confecció i presentació

 • Impostos (Model 130, 131, 303, 115, 123,…) i els seus resums
 • Declaracions informatives (Model 184, 347, 349…)
 • Declaracions censals (Model 036 o 037)
 • Mòduls, Directa simplificada, Directa normal, Agrícola

Renda i Patrimoni

 • Pagaments fraccionats trimestrals
 • Regularització anual dels mòduls
 • Amortització béns d’inversió -mòduls-
 • Liquidació trimestral i Resum anual de retencions en lloguers i interessos
 • Declaració anual informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes

 • Canvis d’opcions de tributació

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Declaracions mensuals o trimestrals
 • Regularització anual mòduls
 • Canvis de règim
 • Estudi d’aplicació de la regla de la prorrata
 • Sol·licitud devolució no establerts

Societats

 • Pagaments a compte
 • Liquidació retencions en lloguers, interessos, dividends, etc.
 • Precàlcul del tancament fiscal de l’exercici

Operacions a Tercers

 • Declaració anual de clients i proveïdors

Operacions Intracomunitàries

 • Declaració intrastat
 • Declaració recapitulativa

Assessorament en dret fiscal

 • Solucions per a particulars i empreses en política i planificació fiscal

Agricultors i Ramaders

 • Llibres d’ingressos
 • Llibres d’ IVA
 • Llibres de bens d’inversió

Módulos

 • Llibres d’ IVA suportat
 • Llibres de bens d’inversió

Directa Simplificada

 • Llibres d’ingressos i despeses
 • Llibres de bens d’inversió
 • Llibres de provisions de fons i anticipo
 • Llibres d’ IVA
 • Seguiment continuat resultat comptable

Altres tràmits

 • Domiciliació d’impostos
 • Aplaçament d’impostos
 • Atenció i seguiment de requeriments
 • Tramitació de Recursos

 • Firma electrònica
 • Notificacions electròniques
 • Certificats tributaris
 • Sol·licitud NIF
 • Devolució gasoil agrícola
 • Devolució IVA de viatgers
 • Deducció famílies nombroses i persones amb discapacitat

Vols el millor assessorament fiscal?

CONTACTA’NS. SOM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NECESSITATS.

CONTACTA’NS ARA
Centre Gestor gestiona toda la documentación de los empleados