L’informem que al DOGC s’han aprovat dues resolucions per les quals s’activen la línia d’ajuts dirigits als establiments de més de 400 m² i establiments situats en centres, galeries i recintes comercials que han tingut pèrdues a causa del tancament del 7 al 24 de gener:

Les ajuts tenen per objecte reactivar el sector del comerç al detall davant els efectes causats pel tancament decretat per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, mitjançant la qual es van adoptar una sèrie de noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori català.

A qui va dirigit l’ajuda?

 • Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials que tinguin el seu establiment a Catalunya i que el local on exerceixen l’activitat tingui una superfície superior als 400 m².
 • Autònoms i empreses de comerç al detall de productes no essencials, que el local en el qual exerceixen l’activitat estigui situat en un centre o recinte comercial i que no tinguin accés directe des del carrer.

Exclusions: queden excloses com a beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic. Quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Requisits:

 1. En el cas d’empreses amb 50 treballadors o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l’entitat.
 2. Ser un autònom (estar donat d’alta al règim d’autònoms) o una pime.
 3. Tenir l’establiment operatiu a Catalunya.
 4. Haver suspès l’activitat, d’acord amb la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid -19 al territori de Catalunya, i la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/ 1/2021, de 4 de gener.
 5. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 6. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari d’acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 7. Complir els requisits establerts en la normativa en matèria de política lingüística.
 8. Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen en les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut al treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 9. No estar en situació de crisi, és a dir en concurs de creditors
 10. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 11. En cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries, cal estar donat d’alta al cens de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 12. En cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, cal complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 13. Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.
 14. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Atenció. Definició de PIME

D’acord amb l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, dins de la categoria de PIME s’entén:

 • Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.
 • Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
 • Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

Quantia dels ajuts

L’ajut atorgat consistirà en una aportació única per beneficiari de 3.750 euros, que es cobraran quan es resolgui la concessió dels ajuts.

Terminis

El termini per sol·licitar aquests ajuts és del 27 de gener, a les 09.00 h, fins al 10 de febrer de 2021, a les 14.00 h.

Com se sol·licita?

De manera telemàtica. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar:

 • Una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits.
 • Dues fotografies de l’establiment (una de l’interior i una de la façana).

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

Quan es rep la resposta de l’administració?

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos, a comptar des de la data en què es publica la convocatòria.

Si transcorregut el termini de sis mesos no s’ha produït la notificació, s’entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d’acord amb l’article 24 de la Llei 39/2015, del 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quina resposta es rep?

El titular de la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya emetrà una resolució degudament motivada amb indicació sobre si es concedeix o no l’ajut i l’import subvencionat.

Com es rep la resposta?

La resolució de concessió de l’ajut es notificarà mitjançant la publicació en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha d’incloure la via del recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Es pot presentar un recurs si no s’hi està d’acord?

Contra la resolució del titular de la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que no esgota la via administrativa, es pot presentar un recurs d’alçada davant el titular del Departament d’Empresa i Coneixement, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà a la notificació de la resolució, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, del 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Mes informació: vegeu els tràmits

Per a qualsevol dubte si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiteu-nos a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.