La proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, aprovada recentment, inclou, per als autònoms en estimació directa en l’IRPF, la possibilitat de deduir-se les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica i les de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb efecte des de l’1 de gener de 2018.

En quant a les deduccions de les despeses de subministrament de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, s’estableix que tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com poden l’aigua, el gas, l’electricitat, la telefonia i internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.

Per tal de poder-se aplicar aquesta deducció, és important que es fiqui en contacte amb nosaltres i ens indiqui els metres quadrats del seu habitatge i els metres quadrats que utilitza pel desenvolupament de l’activitat.

En quant a les deduccions de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, s’estableix que seran despeses per a la determinació del rendiment net en estimació directa sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria, i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, això és, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l’estranger, quantitats que es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del desplaçament.

Altres novetats importants:

  • Límit de canvis de base de cotització, amb efectes des de l’1 de gener de 2018

Els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any, el primer dia d’abril, de juliol, d’octubre i de gener.

  • Afiliació, altes i baixes des del dia que s’iniciï l’activitat, amb efectes des de l’1 de gener de 2018

Una de les reivindicacions del sector durant molts anys ha estat la cotització per dies naturals en lloc de per mesos complets. En conseqüència, la Llei de reformes urgents ara estableix que l’afiliació i fins a tres altes/baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions determinants de la inclusió al RETA o cessament de l’activitat respectivament.

A Centre Gestor Lleida comptem amb experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals, que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.