Durant aquests dies les empreses satisfan la paga extra de Nadal, com una gratificació que reben els treballadors pel servei que presten a la seva empresa, i que és un dret recollit en l’Estatut dels Treballadors i, com a tal, és irrenunciable.

L’Estatut dels Treballadors en el seu article 31, diu el següent:

“Un treballador té dret a gaudir d’almenys dues gratificacions extraordinàries a l’any, una d’elles amb motiu de les festes de Nadal, i una altra en el mes que s’hagi fixat mitjançant conveni col·lectiu o a través d’un acord entre l’empresari i els representants legals dels treballadors.

La quantia d’aquestes gratificacions quedarà fixada mitjançant conveni col·lectiu.

No obstant això, es podrà acordar en conveni col·lectiu que les gratificacions extraordinàries es prorrategin en les dotze mensualitats”.

Però els dubtes que solen aparèixer en aquestes pagues estan relacionades sobretot a l’hora de calcular la suma que han de cobrar els treballadors, i sobretot els que fa menys d’un any que treballen a l’empresa.

La llei no diu res sobre la quantia de la paga extra, remetent la seva regulació al corresponent conveni col·lectiu. En la pràctica el normal és que l’import de la paga extra sigui igual a l’import de la mensualitat que cobra cada treballador.

En general, el que s’estableix és el salari base per 30 dies, que en cap cas pot ser inferior al salari mínim interprofessional.

Quan s’ha treballat durant un any complet, es té dret al cobrament del 100% de la paga extraordinària. Si no s’ha arribat a aquest període, cal tenir en compte si la meritació és semestral o anual.

L’abonament de la paga extra d’un treballador es produirà en els mesos que s’hagin fixat en el conveni col·lectiu, i pot ser semestral o anual.

  • Semestral: cadascuna de les pagues s’abona de manera semestral. En el cas que es comencés a treballar en una empresa a partir de l’1 de setembre, el treballador no tindria dret a gaudir de la paga extraordinària corresponent al primer semestre, però sí que optaria al cobrament de la quantitat proporcional a quatre mesos de feina, així com de la segona paga extraordinària íntegrament.
  • Anual: a través d’aquesta modalitat, una vegada el treballador cobra la paga extraordinària, comença a generar-se la paga de l’any següent.

A més d’aquestes dues possibilitats, també hi ha l’opció de cobrar les corresponents pagues extres de manera prorratejada, rebent la part proporcional tots els mesos en la nòmina.

Treballadors que fa menys d’un any que treballen a l’empresa

En aquests casos caldrà distingir:

  • Si el seu conveni estableix que la meritació de les extres és anual (o no diu res sobre aquesta qüestió), divideixi la quantia de la paga entre 365 i multipliqui el resultat pels dies d’alta.
  • Si el seu conveni estableix una meritació semestral, l’extra d’estiu es reporta de gener a juny, i la de Nadal de juliol a desembre. Per tant, divideixi la quantia de la paga entre els dies naturals de cada semestre, i multipliqui després pels dies d’alta.

Prorrateig

Una altra possibilitat és la de prorratejar el pagament de les extres, amb una dotzena part inclosa en cada nòmina mensual. Si el seu conveni no ho prohibeix expressament, el prorrateig serà possible. En tot cas, caldrà ponderar els avantatges i inconvenients d’aquest sistema.

Com es cobra la paga extra en cas de finalització del contracte?

Si el contracte d’un treballador finalitza abans d’haver cobrat la següent paga extra que li correspondria, se li abona la quantia que hagi reportat des del cobrament de l’anterior paga. No sent rellevant si el contracte finalitza per esgotament del termini acordat, per acomiadament o per renúncia del propi empleat.

Cotització de la paga extra

La paga extra és una retribució salarial que com tal ha de cotitzar a la Seguretat Social i per IRPF de la mateixa manera que qualsevol altre concepte salarial.

Per més informació sobre aquesta o altres qüestions relacionades podeu comptar amb el suport de Centre Gestor Lleida. La nostra experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals ens avala.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor