Els informem que ja poden encomanar, per correu electrònic o telèfon, la confecció de la seva Declaració de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2019. El termini de presentació de l’Impost finalitza el proper 30 de juny. Per la seva comoditat preguem no esperi als últims dies.

Degut a les circumstàncies excepcionals pel COVID-19, durant la campanya de RENDA, prendrem les mesures que recomana el govern per tal de protegir en tot moment els nostres treballadors i clients, per lo tant, les nostres oficines romandran tancades al públic.

Per la seva confecció necessitarem els següents DOCUMENTS:

• Composició i dades (fotocòpia del DNI) dels membres de la unitat familiar (titular, cònjuge i fills MENORS de 18 anys).
• Certificació d’invalidesa (en el cas de tenir alguna discapacitat).
• Certificat de l’empresa sobre salaris i retencions.
• Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur).
• Certificacions bancàries de comptes, fons, accions, dipòsits, plans de pensions, assegurances, etc.
• Rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l’any 2019 dels immobles de la seva propietat i, obligatòriament, de l’immoble que constitueix el seu habitatge habitual, sigui quina sigui la titularitat del mateix. En cas d’arrendament aportar les dades personals del propietari (nom complert i número de DNI).
• Si és propietari d’immobles llogats aportar el certificat de retencions i factures de despeses (comunitat, assegurances, reparacions, interessos, tributs locals, etc.).
• Justificant de compra de l’habitatge habitual. En cas d’estar abonant una hipoteca per l’adquisició del seu habitatge habitual, efectuada abans de l’1 de gener de 2013, aportar el certificat bancari dels interessos i capital amortitzat durant l’exercici. Si ha refinançat la seva hipoteca, indiqui’ns-ho.
• Si té participacions en una societat, aportar el certificat de valoració de les accions.
• Si és titular d’una activitat empresarial, agrària o professional, aportar el resum dels ingressos i despeses (Estimació Directa) o bé índexs regularitzats dels Mòduls (Estimació Objectiva) i una còpia dels Models d’Ingressos a compte (MODEL 130 i 131) i Models 303 i 390 (IVA).
• Si és Agricultor, els certificats d’ingressos, factures d’inversions realitzades durant l’any 2019 i certificat acreditatiu si utilitzen energia elèctrica per regar els seus cultius.
• Si ha rebut subvencions, aportar el justificant de percepció.
• Si ha efectuat alguna adquisició, venda o donació d’immobles, necessitem una còpia dels contractes o escriptures i de les despeses ocasionades (tant en l’adquisició, com en l’alienació).
• Certificats de donacions realitzades a entitats benèfiques.
• Comuniqui’ns si ha estat beneficiari de premis (jocs, concursos, etc.).

No oblidi portar les dades fiscals del 2019, proveïdes per l’Agencia Tributària, o la quantitat que apareix en la casella 505 de la declaració de renda presentada en el 2018, i una fotocopia del seu DNI.

Fins al 26 de juny podrà domiciliar la declaració a ingressar que li serà carregada al seu compte bancari l’últim dia de termini de l’Impost.

Per tal que li confeccionem la declaració de renda contacti amb el seu assessor habitual a través del correu electrònic o truqui al 973 279 700 i l’ajudarem.

Esperant que tant vostè, com la seva família, estiguin bé, quedem, com sempre, a la seva disposició.

Atentament,