Són moltes les persones que treballen en el règim d’autònoms que s’acaben plantejant la possibilitat en algun moment de constituir una societat limitada (SL). Aquest moment sol arribar a mesura que s’incrementa la xifra de facturació anual i els impostos a pagar per l’autònom assoleixen xifres importants. En general, per als autònoms la càrrega tributària i les dificultats de finançament són més elevades que en les empreses i els desgravaments i deduccions són pocs. Això sense esmentar que respon davant els deutes amb el seu patrimoni personal.

A continuació li expliquem com fer el pas d’autònom a societat limitada.

Quan es recomana fer el pas?

El moment de canvi no és susceptible de càlculs matemàtics, poden ser tots o cap, depèn de cada situació.

És cert que l’inici d’una activitat emprenedora és més fàcil sota la forma jurídica de l’autònom, la simplicitat dels tràmits avalen aquesta afirmació. No obstant això, de manera general els experts insisteixen que, a mitjà, llarg termini són cinc les causes que el conduiran a l’adopció d’una figura societària. Més concretament a la de la societat de responsabilitat limitada.

 • Ingressos anuals superiors a 40.000 € (per reduir el percentatge de gravamen fiscal, tributant a un tipus fix per l’impost sobre societats, en lloc d’un percentatge creixent per IRPF).
 • Protecció del patrimoni personal.
 • Facilitat per treballar amb grans empreses
 • Agilitat en l’obtenció de crèdits bancaris.
 • Formalització de relació amb col·laboradors habituals.

Aquestes només són les cinc raons més freqüents per les quals un autònom es converteix en societat limitada, però n’hi ha més i en general solen coincidir amb el creixement del negoci.

No obstant això, caldrà estudiar en profunditat cada cas concret per determinar la conveniència o no de canviar la forma jurídica sota la qual treballem.

Quins passos cal fer?

El primer és sol·licitar la baixa en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Atenció. Recordi que la baixa es fa efectiva des del primer dia del mes següent al que se sol·licita i que aquest tràmit es pot executar en línia amb certificat digital o en persona.

Tingui en compte a més, que encara que sempre podrà encarregar la creació de la seva societat limitada a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) acreditat pel Ministeri d’Economia i Indústria, si decideix fer-ho vostè mateix, haurà de dur a terme les següents gestions:

Sol·licitar el nom de la societat

Haurà d’acudir al Registre Mercantil Central i demanar el certificat negatiu de denominació social, que acrediti que el nom que ha triat per a la seva empresa no està sent usat per una altra. El tràmit també es pot fer en línia.

La sol·licitud ha de contenir una terna de possibles noms. Un cop expedida la certificació que no figura registrada la denominació sol·licitada, quedarà registrada al seu nom durant el termini de 6 mesos, comptats des de la data d’expedició.

La certificació negativa tindrà una vigència de 3 mesos a l’efecte d’atorgament d’escriptura, comptats des de la data de la seva expedició pel Registrador Mercantil Central. Caducada la certificació l’interessat podrà sol·licitar la seva renovació amb la mateixa denominació. A la sol·licitud haurà d’acompanyar la certificació caducada.

Transcorreguts els 6 mesos de reserva de denominació sense haver-se realitzat la inscripció en el Registre Mercantil Provincial corresponent, la denominació causarà baixa en la secció de denominacions del Registre Mercantil Central, per la qual cosa se n’ha de sol·licitar una de nova.

Obrir un compte bancari a nom de la SL

A continuació ha d’anar a una entitat financera, i obrir un compte bancari a nom de la societat limitada. Hi ha d’ingressar el capital mínim inicial, això és, 3.000 euros. En la pròpia entitat li facilitaran un certificat d’aquest ingrés, perquè posteriorment el lliuri a la notaria.

Redactar els estatuts socials

Les normes que regiran la seva societat es denominen estatuts socials, i van incorporats a l’escriptura pública de constitució que serà signada posteriorment.

Entre d’altres, els aspectes clau que han de recollir els estatuts són els següents:

– La denominació de la societat.

– L’activitat a què es dedicarà l’empresa.

– El capital social.

– La domiciliació social.

– El nombre de participacions en què es divideix i el valor nominal de cadascuna

– El sistema d’administració de la societat.

Signar l’escriptura pública de constitució

Fets els tràmits anteriors, ha d’acudir a una notaria per a la signatura de l’escriptura pública de constitució. El preu d’aquest tràmit, normalment és un percentatge del capital escripturat. Per a això, cal aportar els següents documents:

 • Els estatuts socials
 • El DNI original de cadascun dels socis
 • L’original de la certificació negativa del Registre Mercantil Central
 • La certificació del banc de l’aportació al capital social
 • La declaració d’inversions exteriors, si algun soci és estranger

Acudir a l’Agència Tributària

El següent que ha de fer és complir amb unes gestions a Hisenda:

a) Sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) provisional de la seva SL, a més de les etiquetes i targetes definitives, presentant:

 • Una fotocòpia del seu DNI
 • Una fotocòpia de l’escriptura de constitució
 • El model 036 emplenat sol·licitant

b) Demanar l’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.

Tot això, previ a l’inici de l’activitat i abans de l’emissió o recepció de qualsevol factura o encàrrec a nom de la societat.

c) Donar-se d’alta en l’IAE

L’impost d’activitats econòmiques (IAE) és un tribut local que grava l’activitat de les empreses, els professionals i els artistes. Fan falta tantes altes com activitats es vagin a realitzar. Per donar-se d’alta en l’IAE, fer una modificació o causar baixa, haurà de presentar:

 • El NIF provisional de la societat
 • El model 840

Atenció. No hauran de pagar aquest gravamen aquells la xifra del volum de negoci dels quals sigui inferior a 1 milió d’euros anuals. A aquests subjectes solament se’ls exigirà que aportin el model 036, especificant aquells epígrafs IAE als quals es vulguin acollir.

d) Realitzar la declaració censal (IVA)

A la declaració censal es reflecteix el començament en l’activitat, però també la modificació o el cessament, si escau. Han de presentar-la els empresaris, professionals, artistes i totes les persones que tinguin obligacions tributàries. A l’hora de sol·licitar-la, cal aportar aquests documents:

 • El NIF provisional de la seva SL
 • El model 036
 • El document que recull l’alta en l’IAE

Inscriure la SL en el Registre Mercantil

Ha d’inscriure la seva societat en el Registre Mercantil de la província on tingui el seu domicili social. Té un termini de 2 mesos des de la signatura de l’escriptura de constitució. Els documents que ha de lliurar al registre són els següents:

 • Una còpia autèntica de l’escriptura de constitució
 • Una còpia del NIF provisional
 • La certificació negativa de denominació social

Anar a la Tresoreria General de la Seguretat Social

a) Donar d’alta en la Seguretat Social a tots els administradors i socis de la SL de manera que cotitzin i puguin realitzar les seves tasques conforme a la llei. El període per realitzar aquestes altes és de 30 dies naturals des que l’empresa inicia la seva activitat

b) Demanar el número de patronal per a, si escau, procedir a la contractació de treballadors

c) Obtenir a l’Ajuntament la llicència d’obertura del local (si escau)

Sol·licitar el NIF definitiu

Finalment haurà de tornar a l’Agència Tributària, i canviar la targeta provisional del NIF per la definitiva.

Comptabilitat

Les obligacions comptables que ha tingut com a autònom són infinitament menors que les que li correspondran com a societat limitada.

Com a autònom estava obligat a portar tres llibres registre. El de factures emeses, el de factures rebudes i el de béns d’inversió.

Com a societat limitada haurà de portar una comptabilitat ordenada, ajustada al Codi de Comerç i basada en el Pla General Comptable. Serà d’emplenament obligatori el llibre d’inventari i comptes anuals i el llibre diari.

El traspàs

D’actius

El traspàs dels actius amb els quals compta com a empresari individual es pot realitzar de diverses formes:

– Mitjançant el seu arrendament: seguir sent propietari dels béns i llogar-los a la nova empresa.

– Prèvia venda a la nova empresa, però amb l’obligació de pagar els impostos generats per aquesta operació: AJD (impost d’actes jurídics documentats) i ITP (impost de transmissions patrimonials) i IVA (impost sobre el valor afegit)

– Per mitjà d’una aportació no dinerària: la més habitual i recomanada pels especialistes. Transmetre els seus actius a la societat mitjançant aportacions no dineràries. És a dir, en lloc d’aportar diners en efectiu, lliuri els actius que vostè tenia afectes a l’activitat que desenvolupava de forma individual.

Recordi:

– Que és aconsellable, encara que no obligatori en societats limitades, adoptar precaucions en la valoració dels actius aportats (informe d’experts independents)

– Que tant la constitució com l’ampliació de capital estan exemptes del pagament d’impost sobre transmissions patrimonials (ITP).

D’empleats:

El traspàs dels empleats contractats com a professional autònom es duu a terme a través d’una subrogació empresarial, d’aquesta forma es garanteixen els drets adquirits i les obligacions dels treballadors. (Art. 44 ET).

La subrogació és el canvi de l’ocupador del treballador, és a dir, el canvi de l’empresari o empresa que té contractat al treballador. Aquesta situació pot ser deguda a la compra o absorció d’una empresa per una altra, o simplement perquè l’empresa decideix canviar de denominació.

De crèdits, préstecs i pòlisses

Ha de comunicar la situació a l’entitat financera per realitzar una subrogació. Recordi que encara que vostè seguirà tenint l’obligació de pagament, ja no serà a títol personal si no sota la forma jurídica de la societat creada.

De local llogat

Una vegada obtingut el vistiplau de l’arrendador, pot formalitzar una subrogació del contracte o sol·licitar una cancel·lació i obertura d’un nou.

Si el contracte ho permet, el traspàs o cessió pot dur-se a terme encara en contra de la voluntat de l’amo del local, però és molt habitual que en el contracte es pacti el contrari. El titular haurà de ser notificat de la cessió obligatòriament i podrà augmentar la renda fins a un 20%.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

 

Centre Gestor