Els volem informar que a causa del descens de la taxa de desocupació, situat per sota del 15 per cent, el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (de reforma laboral), ha derogat expressament amb efectes des de l’1 de gener de 2019 el contracte indefinit de suport als emprenedors, regulat en l’article 4 i en l’apartat 2 de la disposició transitòria 9a de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

No obstant això, la disposició transitòria sisena del Reial decret llei 28/2018, considera vàlids:

 • Els contractes afectats per la reducció de la taxa d’atur per sota de 15 per cent signats amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 es continuaran regint per la normativa vigent en el moment de la seva celebració.
 • Els contractes que s’hagin signat des del 15 d’octubre de 2018, data de publicació de l’Enquesta de població activa del tercer trimestre de 2018 (en ella es va posar de manifest que la taxa d’atur del nostre país s’havia reduït per sota del 15%), fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei 28/2018 (és a dir, l’01-01-2019), a l’empara de la normativa vigent en el moment de la seva signatura, que es considera plenament aplicable a aquests contractes i incentius fins al moment de la seva derogació o modificació.

Per tant, els contractes signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre de 2018 són plenament vàlids i es poden beneficiar dels incentius fiscals i de la cotització prevista en la normativa.

Recordem quins incentius i avantatges fiscals tenen aquest tipus de contracte de suport als emprenedors.

Quin tipus d’avantatges fiscals té per a l’empresa utilitzar el contracte indefinit de suport als emprenedors?

A més de poder disposar d’un període de prova d’un any i dels incentius en les cotitzacions socials, hi ha una sèrie d’incentius fiscals i bonificacions per la contractació.

Incentius fiscals

 • Pel primer treballador contractat per l’empresa menor de 30 anys, l’empresa tindrà dret a una  deducció de 3.000 euros de la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d’un any exigit en el contracte.
 • En cas de contractar un aturat perceptor de prestació contributiva, es tindrà dret a una deducció de la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d’un any exigit en el contracte, del 50% del menor dels següents imports:
 • L’import de la prestació per desocupació que el treballador tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.
 • L’import corresponent a dotze mensualitats de la prestació per desocupació que tingués reconeguda.
 • El treballador haurà d’haver percebut la prestació, almenys 3 mesos.
 • El treballador proporcionarà a l’empresa un certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal sobre l’import de prestació pendent de percebre en la data prevista d’inici de la relació laboral.
 • El treballador contractat a jornada completa podrà compatibilitzar voluntàriament, juntament amb el salari, el 25% de la quantia de la prestació que tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.
 • Aquesta deducció s’aplicarà respecte d’aquells contractes realitzats en el període impositiu fins a arribar a una plantilla de 50 treballadors i sempre que en els dotze mesos següents a l’inici de la relació laboral es produeixi, respecte a cada treballador, un increment de la plantilla mitjana total de l’entitat en, almenys, una unitat respecte als dotze mesos anteriors.

Atenció. Aquestes deduccions fiscals s’apliquen en el període impositiu en el qual finalitzi el període de prova d’un any.

En definitiva, si la seva empresa va formalitzar algun d’aquests contractes durant l’any 2018, recordi que, a més dels incentius en les cotitzacions socials, quan transcorri un any des de la contractació podrà aplicar els següents incentius fiscals:

 • Si el treballador estava cobrant l’atur, podrà aplicar una deducció en l’impost sobre societats igual al 50% de la prestació pendent de cobrament, amb el límit de 12 mensualitats.
 • I si és el primer treballador contractat i té menys de 30 anys, podrà aplicar una deducció fixa addicional de 3.000 euros.

Bonificacions cotitzacions socials

Les bonificacions en la quota empresarial a la Seguretat Social, durant 3 anys, per a treballadors desocupats inscrits en l’Oficina d’Ocupació:
Quantia Contracte a una dona en sectors que estigui menys representada
Joves

entre 16 i 30 anys (ambdós inclosos)

Primer any: 83,33 euros/mes (1.000 euros/any).

Segon any: 91,67 euros/mes (1.100 euros/any).

Tercer any: 100 euros/mes (1.200 euros/any).

Les quanties s’incrementen en 8,33 euros/mes (100 euros/any).
Més grans de 45 anys 108,33 euros/mes (1.300 euros/any). La quantia serà de 125 euros/mes (1.500 euros/any).

Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres ajudes públiques previstes per a la mateixa finalitat sense que la suma de bonificacions aplicables pugui superar el 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social.

En el cas que el contracte se signi a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.