Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

La norma inclou una sèrie de mesures laborals, amb efectes des del 2 d’abril, entre les quals destaquen per la seva importància les referides a la moratòria per als treballadors autònoms i empreses de les cotitzacions i ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

1. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social

 • S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant una ordre del ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
 • La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, amb un període de meritació, en el cas de les empreses comprès entre els mesos d’abril i juny del 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre el maig i el juliol del 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Sol·licitud:

 • En el cas d’empreses: les sol·licituds de moratòria s’hauran de presentar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED),
 • En el cas dels treballadors per compte propi: a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Atenció. En la norma s’estableix que els autoritzats per actuar a través del Sistema RED, estaran habilitats per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar en el nom de qui actuïn.

 • Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors respecte dels quals se sol·licita la moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent del Sistema RED o SEDESS perquè s’efectuï la sol·licitud.
 • A aquest efecte, la comunicació, a través dels mitjans indicats, de la identificació del codi de compte de cotització i del període de meritació objecte de la moratòria, tindrà la consideració de sol·licitud.
 • Les sol·licituds de moratòria s’hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats en l’apartat primer, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d’aquelles cotitzacions el termini d’ingrés reglamentari de les quals hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

Concessió:

 • La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels 3 mesos següents al de la sol·licitud (en el cas d’empreses, a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) i en el cas dels treballadors per compte propi a través del citat Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social). No obstant això, la comunicació es considerarà realitzada amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social en les liquidacions de quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenti la sol·licitud.

Atenció. Aquesta moratòria no serà aplicable als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, regulada en l’article 24 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major (ERTOs).

Sancions per dades falses o incorreccions:

 • Les sol·licituds presentades per les empreses, o pels treballadors per compte propi, que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents.
 • Es considerarà a aquest efecte com a falsedat o incorrecció haver comunicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social en la sol·licitud d’inscripció com a empresa, o en l’alta del treballador en el corresponent règim especial, o en variació de dades posterior a la inscripció, o a l’alta, una activitat econòmica falsa o incorrecta, així com aquelles altres dades que determinin l’existència de les condicions i requisits de la moratòria.
 • El reconeixement indegut de moratòries com a conseqüència d’algun dels incompliments previstos en el paràgraf anterior, donarà lloc a la revisió d’ofici de l’acte de reconeixement de la moratòria. En aquests supòsits, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l’empresa, o el treballador per compte propi, resultaran d’aplicació a les quotes a les quals s’hagués aplicat indegudament la moratòria el recàrrec i interessos corresponents, de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

2. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

Qui el pot demanar? 

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor.

Atenció. En la norma s’estableix que els autoritzats per actuar a través del Sistema RED, estaran habilitats per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar en el nom de qui actuïn.

Quins deutes es poden ajornar? 

Podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés dels quals sigui entre els mesos d’abril i juny del 2020.

Quin tipus d’interès s’aplica en l’ajornament? 

Un interès del 0,5% en lloc de l’interès de demora previst en la Llei General de la Seguretat Social.

Quin és el termini per sol·licitar l’ajornament? 

Aquestes sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

3. Cotitzacions del mes de març 2020 en el supòsit de suspensió de l’activitat fora de termini sense recàrrec

S’estableix que aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d’activitat regulada en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-les fora de termini sense recàrrec.

La norma també estableix altres puntualitzacions en relació amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat:

 • El reconeixement de la prestació es podrà sol·licitar fins a l’últim dia del mes següent al qual es va produir la finalització de l’estat d’alarma.
 • L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, es podrà fer a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.
 • Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.