Li recordem que el Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, amb la intenció d’incentivar la coresponsabilitat familiar, va dur a terme una reforma notòria de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social que afecta la maternitat i la paternitat. En concret, va equiparar la durada dels drets de tots dos progenitors a 16 setmanes, amb una aplicació gradual en el permís per paternitat (disposició addicional 13a).

En atenció a l’anterior, i amb vigència des de l’1 de gener i fins a 31 de desembre de 2020, el permís per paternitat se situa en 12 setmanes, amb l’obligació de gaudir les 4 primeres després del naixement del fill de manera ininterrompuda immediatament després del part. I des de l’1 de gener de 2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part).

Les 8 setmanes restants el pare les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de vida del fill/a. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

Es tracta d’un dret individual i intransferible sense que es pugui transferir a l’altre progenitor.

Per poder sol·licitar aquest permís, és necessari estar afiliat i donat d’alta en la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d’inici d’aquest permís o, tenir 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

Atenció. Una vegada el seu empleat hagi gaudit dels períodes obligatoris després del part (quatre setmanes el 2020 i sis el 2021), tingui en compte:

  • L’afectat podrà optar per gaudir la resta de la paternitat de manera seguida, o bé per períodes setmanals fins que el seu fill compleixi 12 mesos. En tot cas, haurà de comunicar a la seva empresa amb una antelació mínima de 15 dies el gaudi de cada període setmanal (o el gaudi acumulat d’aquests períodes).
  • Així mateix, amb acord previ amb la seva empresa (pel que vostè s’hi pot oposar), el gaudi de la resta de la paternitat podrà ser a temps complet o a temps parcial.

La paternitat s’inicia de manera immediata després del part. Això implica que el permís retribuït de dos dies que existia per naixement de fill (a càrrec de l’empresa) s’ha derogat, per la qual cosa el seu empleat ja no en podrà gaudir.

Quant al permís derivat d’adopció d’un menor, per a l’any 2020 se situa en 16 setmanes per als dos progenitors, i 6 de les quals s’hauran de gaudir de manera ininterrompuda després de l’adopció.

Juntament amb les 6 setmanes de gaudi obligatori, els progenitors podran disposar d’un total de 16 setmanes de gaudi voluntari que hauran de gaudir de manera ininterrompuda dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial. Cada progenitor podrà gaudir individualment d’un màxim de 10 setmanes, i les restants quedaran a favor de l’altre progenitor.