Els comunicats de baixa i de confirmació de baixa s’estendran en funció del període de durada que estimi el metge que els emet. La Seguretat Social posarà a la disposició dels metges una guia amb taules de durada òptima i de grau d’incidència de les diferents patologies susceptibles de generar incapacitats temporals. El treballador té 3 dies per lliurar els comunicats de baixa i confirmació a l’empresa. Si durant el període de baixa mèdica es produís la finalització del contracte de treball, el treballador haurà de presentar aquesta baixa o comunicat davant l’entitat gestora o mútua, en el mateix termini de 3 dies. En el cas d’altes mèdiques, el termini que tindrà el treballador per lliurar aquesta alta a l’empresa o entitat gestora, segons sigui el cas, serà únicament de 24 hores des de la data d’emissió