Una de les al·legacions que fan els bancs davant les demandes que se’ls interposen per clàusula sòl és que, si la hipoteca ja ha estat pagada i cancel·lada, no es pot reclamar per una cosa que ja ha finalitzat. Davant d’aquestes al·legacions, al principi, va haver-hi postures dubitatives per part dels jutjats sobre si es podia reclamar o no per una hipoteca cancel·lada.

No obstant això, la postura majoritària és que, encara que s’hagi interposat la demanda, una vegada cancel·lada la hipoteca, es pot condemnar al banc a retornar les quantitats cobrades indegudament, no sols per clàusula sòl, sinó també per altres clàusules abusives com una comissió d’obertura, interessos de demora o despeses d’hipoteca.

Sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2019

Doncs bé, ara el Tribunal Suprem ha emès una sentència de 12-12-2019 en la qual estableix que els consumidors poden reclamar les quantitats cobrades indegudament per aplicació de clàusules abusives, encara que el contracte de préstec hagi vençut o s’hagi extingit.

L’entitat financera argumentava que no hi podia haver cap acció per part dels clients, que el contracte ja havia finalitzat. Es manifestava en què la relació que havia establert el banc amb client ja estava vençuda i que per tant en no existir cap relació contractual vigent entre les parts no cal exercitar la reclamació.

El Tribunal Suprem ha decidit que aquesta consumació o extinció del contracte no és impediment per a l’exercici de l’acció de nul·litat d’una clàusula abusiva i que no es pot privar al consumidor d’exercitar aquestes accions.

A pesar que un contracte estigui cancel·lat o finalitzat amb la nostra entitat no suposa impediment per poder exercitar accions i reclamar el que se’ns deu: podem reclamar per clàusules abusives malgrat haver pagat la hipoteca, sigui per venda de l’immoble hipotecat, per pagament del total degut o per altres causes, com podria ser una execució hipotecària.

Amb aquesta sentència s’obre una via molt interessant per als consumidors que puguin estar afectats per clàusules abusives en els seus préstecs hipotecaris ja pagats, i que els clients puguin iniciar noves demandes contra el seu banc sobre els contractes vençuts.

Atenció. Encara que haguessin venut la casa o l’haguessin perdut en un desnonament, si en revisar l’escriptura de préstec hipotecari comproven que hi ha alguna clàusula abusiva, és perfectament factible reclamar el que li van cobrar de més.

A tenor del pronunciat pel Tribunal Suprem, no hi ha problema per poder exercitar accions contra l’entitat encara que els nostres contractes estiguin vençuts, perquè han finalitzat o bé s’ha cancel·lat sempre que s’hagin vist afectats per la incorporació d’una clàusula abusiva.

Per tant si es veu afectat per una clàusula abusiva en el seu contracte vigent és perfectament viable reclamar pel mal ocasionat. La reclamació per contractes vençuts és possible. Té ple dret per poder exercir les accions oportunes i reclamar el que se li hagi cobrat de més. Si creu que podria haver estat afectat en un contracte vençut no dubti a contactar amb els nostres experts.