L’informem que s’ha publicat per la DGT una consulta vinculant V2053-20, de 23 de juny de 2020, que estableix que no estaran subjectes a l’IVA els autoconsums derivats de la condonació de la renda d’un local de negocis quan l’arrendatari no hi pugui realitzar cap activitat econòmica per aplicació de les disposicions establertes durant la vigència de l’estat d’alarma.

En el cas analitzat, una persona física és propietària d’un local comercial que té arrendat i que es troba destinat a l’activitat de cafeteria, i a conseqüència de l’estat d’alarma, decideix que no li cobrarà a l’arrendatari la renda corresponent a diverses mensualitats.

En primer lloc, com és sabut, només en el cas que formalment i expressa es cancel·li temporalment la relació contractual arrendatària o es modifiqui el moment de la seva exigibilitat es deixarà de reportar l’IVA i, en conseqüència, en tant no es cancel·li o modifiqui la relació arrendatària es continuarà reportant l’impost corresponent al seu arrendament, d’acord amb l’exigibilitat de les quotes d’arrendament que s’havia pactat. Dit això, si l’impagament de les rendes corresponents a alguns dels mesos per part de l’arrendatari no derivés d’una condonació sinó d’una moratòria en el pagament de les rendes pactades per les parts amb caràcter previ a la seva meritació, en virtut del que es disposa en l’art. 75.u.7è de la Llei 37/1992 de la Llei de l’IVA (LIVA) a les rendes arrendatàries dels mesos en què les parts hagin pactat una moratòria en la seva exigibilitat, els resultarà d’aplicació la regla de meritació prevista en aquest article, per la qual cosa la meritació de l’impost es produirà en ocasió de la nova exigibilitat pactada.

No obstant l’anterior, en aquest cas, l’impagament de les rendes corresponents a alguns dels mesos per part de l’arrendatari deriva d’una condonació d’aquesta renda per part de l’arrendador. En aquestes circumstàncies, cal recordar que l’art. 78 LIVA disposa que la base imposable d’aquest impost “estarà constituïda per l’import total de la contraprestació de les operacions subjectes al mateix procedent del destinatari o de terceres persones.” D’aquesta manera, en el cas de condonació parcial de la renda establerta en els contractes d’arrendament de locals, entesa com a reducció de la renda pactada en un moment posterior a la seva meritació, resultarà aplicable el que es disposa en l’art. 80.Dos de la LIVA:

Així, si amb posterioritat a la meritació de les operacions s’estipula entre els contractistes una reducció de l’import fixat en concepte de renda per l’arrendament, procedirà la minoració de la base imposable en la quantia corresponent. No obstant això, si aquesta condonació parcial de la renda es realitza amb anterioritat o simultàniament al moment en què s’hagi pactat la seva exigibilitat s’haurà d’entendre que la nova renda s’ha reduït en la quantia corresponent, de conformitat amb l’assenyalat en l’art. 78.Tres.2n de la LIVA:

D’altra banda, en el supòsit de condonació total de la renda, vigent el contracte d’arrendament i sense que s’haguessin modificat les condicions contractuals en relació amb l’exigibilitat o l’import de la renda, s’ha de tenir en compte que, conforme a l’art. 12 de la LIVA seran operacions assimilades a les prestacions de serveis a títol onerós els autoconsums de serveis. En aquest sentit, quan les operacions realitzades a títol gratuït es duen a terme per servir als fins propis de l’empresa, cal deduir que no estan subjectes al tribut. No obstant això, la condonació voluntària de la renda de l’arrendament no es pot interpretar en el sentit que servirà a les finalitats de l’empresa, això és, de l’activitat d’arrendament que desenvolupa l’arrendador i, per tant, l’autoconsum no ha de quedar exonerat de tributació. En conclusió, la condonació total de la renda de l’arrendament del local de negoci determina la realització d’una operació subjecta a l’impost per tractar-se d’una operació assimilada a les prestacions de serveis en la seva condició d’autoconsum de serveis.

Amb independència de l’anterior, l’art. 26 de la Directiva 2006/112/CE del Consell (Sistema Comú de l’IVA) permet als Estats membres no gravar expressament aquestes operacions quan la no subjecció no sigui causa de distorsió de la competència.

A més, l’art. 7 del RD 463/2020 (Declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19), ha limitat durant la seva vigència la circulació de les persones per les vies o espais d’ús públic i estableix mesures de contenció que, en la pràctica, poden suposar el tancament de determinats locals o activitats. En aquestes circumstàncies, sembla evident que, quan a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma, no és possible per a l’arrendatari d’un local de negoci desenvolupar en cap mesura l’activitat econòmica que hi desenvolupava, i si l’arrendador condona totalment el pagament del deute, la no subjecció del corresponent autoconsum de serveis no pot generar distorsions en la competència ni actual ni futura, ni en el mercat d’arrendaments ni en el del sector d’activitat afectat mentre es mantinguin aquestes mesures.

En conseqüència, no estaran subjectes a l’IVA els autoconsums derivats de la condonació de la renda d’un local de negocis quan l’arrendatari no hi pugui realitzar cap activitat econòmica per aplicació de les disposicions establertes durant la vigència de l’estat d’alarma.