L’informem que el 30 de setembre (excepte nova pròrroga) finalitzarà la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat que es va aprovar pel RDL 24/2020, en el qual també es recull l’exempció de la cotització a la Seguretat Social per als qui percebessin aquesta prestació extraordinària. Aquests treballadors no van pagar la quota de juliol, van tenir una exempció del 50% a l’agost i en aquest mes de setembre, serà del 25%, i pagaran la quota íntegra el mes d’octubre. En aquest RDL 24/2020 també es va recollir una nova ajuda per als denominats «autònoms de temporada», que s’havien quedat fora de l’anterior prestació.

Recordem que els beneficiaris de la prestació extraordinària poden sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat, si acrediten una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre d’enguany en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior (per a això no es necessitarà esperar la finalització del trimestre: es podrà sol·licitar la prestació ordinària si s’estima el compliment dels requisits, que s’acreditaran de manera documental després d’aquest trimestre).

En el cas dels autònoms que tinguin un treballador o més a càrrec seu, s’haurà d’acreditar en el moment de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, i poden ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora perquè aportin els documents necessaris.

També hauran de pagar aquells autònoms que van demanar una moratòria en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, d’acord amb l’article 34 del RDL 11/2020, de 31 de març, en el qual s’establia «atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb la declaració de l’estat d’alarma i es compleixin els requisits de l’OM ISM/371/2020, de 24 d’abril».

Amb aquest acord es volia donar un respir almenys fins a l’octubre per compensar les possibles pèrdues dels autònoms a l’estiu. No obstant això, donat l’augment dels rebrots i contagis, s’ha continuat restringint l’activitat dels autònoms. Per això, des d’ATA s’ha sol·licitat que es prorroguin fins a l’1 d’abril de 2021 les ajudes ja existents.