Volem recordar-los que tal com succeeix amb les notificacions electròniques, si la seva empresa és objecte d’una Inspecció d’Hisenda, disposarà de 60 dies de cortesia en els quals el procediment quedarà en suspens.

Doncs bé, si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió del procediment inspector durant aquest període. En aquest cas, els terminis màxims de què disposa la Inspecció per finalitzar el procediment s’ampliaran en els “dies de cortesia” que la seva empresa hagi sol·licitat.

Termini d’Inspecció

El termini màxim de durada del procediment d’inspecció tributària ha estat sempre, i continua sent, una qüestió polèmica i que ha donat lloc a una gran quantitat de litigis, amb nombrosos pronunciaments dels jutjats i tribunals.

Hem de recordar que, amb caràcter general, el termini de resolució del procediment d’inspecció  serà de 18 mesos, comptats des de la notificació d’inici.

No obstant això, el termini serà de 27 mesos, quan concorri alguna de les següents circumstàncies en qualsevol de les obligacions tributàries o períodes objecte de comprovació:

  • Que el volum anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes (5.700.000 euros).
  • Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de l’IVA de grup d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.
  • Quan es realitzin actuacions inspectores amb diverses persones o entitats vinculades d’acord amb el que s’estableix en l’article 18 de la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats, la concurrència de les circumstàncies anteriors en qualsevol d’ells determinarà l’aplicació d’aquest termini als procediments d’inspecció seguits amb tots ells.

El termini del procediment inspector es comptarà des de la data de notificació a l’obligat tributari del seu inici fins que es notifiqui o s’entengui notificat l’acte administratiu resultant. A l’efecte d’entendre complerta l’obligació de notificar i de computar el termini de resolució serà suficient acreditar que s’ha realitzat un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució.

En la comunicació d’inici del procediment inspector s’informarà l’obligat tributari del termini que li resulti aplicable.

En el cas que les circumstàncies que justifiquen l’ampliació del termini s’apreciïn durant el desenvolupament de les actuacions inspectores el termini serà de 27 mesos, comptats des de la notificació de la comunicació d’inici, la qual cosa es posarà en coneixement de l’obligat tributari.

A l’efecte del còmput del termini del procediment inspector no serà aplicable el que es disposa en l’apartat 2 de l’article 104 de la LGT respecte dels períodes d’interrupció justificada ni de les dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració.

Supòsits d’ampliació

Els terminis es poden ampliar si la seva empresa s’alenteix en aportar informació:

  • Ampliació de 3 mesos. Es produeix si la seva empresa manifesta que no té o no aportarà la informació sol·licitada (o no l’aporta després de 3 requeriments), però l’aporta després, quan ja han transcorregut almenys 9 mesos des de l’inici del procediment. Si hi ha retard però la documentació s’aporta abans del transcurs de 9 mesos, no hi haurà ampliació.
  • Ampliació de 6 mesos. Quan l’aportació tardana es realitza una vegada s’ha formalitzat l’acta i, a conseqüència de la nova documentació, Hisenda acorda la pràctica d’actuacions complementàries.
  • Estimació indirecta. També es produeix una ampliació de 6 mesos quan la inspecció considera que es donen les circumstàncies per aplicar l’estimació indirecta (perquè no disposa de dades per efectuar la liquidació) i posteriorment s’aporten documents relacionats amb aquestes circumstàncies.

Suspensió. Sol·licitud dels dies de cortesia

El termini d’inspecció també es pot ampliar si la seva empresa sol·licita els denominats “dies de cortesia”, durant els quals la inspecció se suspèn i no es poden realitzar actuacions, i quedarà suspès el termini per atendre requeriments.

A aquest efecte:

  • En el seu conjunt, aquests períodes no poden excedir de 60 dies naturals, i no tenen per què ser consecutius (es tracta de 60 dies de lliure disposició durant la inspecció).
  • S’han de sol·licitar amb almenys 7 dies naturals d’antelació a la data en què comenci el període de cortesia, i cada període ha de ser també d’almenys 7 dies naturals. Per tant, si la seva empresa ho desitja, podria sol·licitar fins a vuit períodes de cortesia durant la inspecció (per exemple, quatre períodes de set dies i quatre de vuit dies).

Atenció. Tingui en compte que la sol·licitud de la suspensió no ha de perjudicar la Inspecció. Si l’inspector no diu res abans que s’iniciï el període sol·licitat, s’entén que la sol·licitud ha estat admesa. En aquest cas, el silenci és positiu. En canvi, si l’inspector considera que la Inspecció resulta perjudicada, pot denegar la sol·licitud o bé modificar el termini sol·licitat (per exemple, retallant el nombre de dies). En la seva contestació, l’inspector ha de justificar la seva decisió.

La denegació per part d’Hisenda no pot ser objecte de recurs o de reclamació economicoadministrativa.

La inspecció també es pot prolongar en determinats supòsits establerts en la llei: per força major, per necessitat d’Hisenda de remetre l’expedient o sol·licitar informes a altres organismes, etc. En aquests casos, el procediment queda suspès fins que finalitzi la causa de suspensió, moment en el qual es reinicia pel temps que resti.